Referat fra møte i NNF nr. 932, 20. mars 2018

Formannen ønsket de 21 tilstedeværende velkommen, og minnet om at kveldens møte var
todelt: En formell del med årets generalforsamling og en uformell del med foredrag og
auksjon.

Generalforsamling 2018
Innkallingen til generalforsamling var publisert i NNF-Nytt nr. 1/2018 og på foreningens
nettside. Dokumentene til sak 3 og 4 var utlagt før møtet. Følgende ble behandlet: 

 1. Som ordstyrer ble valgt Guttorm Egge.
 2. Som referent ble valgt Sverre Dyrhaug.
 3. Årsberetningen 2018.
  Formannen gjennomgikk hovedpunktene: Et godt år for foreningen, bl.a. med et solid økonomisk overskudd, men medlemsutviklingen bekymringsfull. Styret fikk ros for et godt gjennomført Nordisk unionsmøte. Årsberetningen ble godkjent.
 4. Regnskapet for 2018.
  Regnskapet ble i kassererens fravær gjennomgått av revisor, Rune Rysstad, som oppsummerte med at det økonomiske resultatet var svært tilfredsstillende. Det ble oppdaget en mindre inkonsistens (regnskap og revisorerklæring) mht. «resultat før avsetning», som trolig skyldtes en feilskrift. Styret og revisor ble bedt om å avklare dette punktet. For øvrig ble regnskapet godkjent.
 5. Valg av styremedlemmer.
  Formannen, Carl Henrik Størmer, ble gjenvalgt for to år.
  Gjenvalgt ble også styremedlemmene Arne Riise, Olav Klingenberg og Arild Moen Pedersen.
 6. Valg av revisor.
  Rune Rysstad ble gjenvalgt for ett år.
 7. I valgkomiteen sto ingen på valg.
 8. Kontingent.
  I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2019 fastsatt til kr. 500.

 

Medlemsmøte
Kveldens foredragsholder var Guttorm Egge, som foredro om hvilke metodologiske
utfordringer man stilles overfor når man skal bygge opp en systematisk samling av
Unionstidens medaljer. Han presenterte en metodikk og en database han selv har utviklet
gjennom en årrekke for dette formål.

Gjennomgåelsen startet med en oversikt – i kronologisk rekkefølge – over hva som finnes av
relevant litteratur på området, fra 1600-tallet frem til i dag. For de mange i forsamlingen som ikke er fortrolig med dette samlerområdet, ga det et første bekjentskap med bl.a.
«Beskrivelsen av 1791» og det som Egge beskrev som «Bibelen på området», nemlig Galster
1936, samt Sømod 2006. Deretter gikk vi over til en annen viktig kildekategori, nemlig de
viktigste auksjonskatalogene – fra 1850 frem til i dag – som har inneholdt medaljer fra
Unionstiden. 

Etter dette kunne vi bevege oss inn i «det aller helligste», som var de Excel-ark Egge har
utviklet. Der var alle detaljer, med typer og varianter, lagt inn slik at man kan lese ut alle
koblinger mellom adverser og reverser, og med gjennomgående referanser til all relevant
litteraturen samt auksjonskataloger. Det virkelige dypdykket her ble gjort med sikte på en
spesiell kategori av medaljer, nemlig de med signaturen «HLT». I et innlagt ordskifte med
Finn Erhard Johannessen ble det nevnt at HLT kanskje er signatur for en Købenshavnsk
gullsmed som skapte seg et privat levebrød av slike «kongelige medaljer». Egge
karakteriserte den eksisterende litteraturen på dette området som elendig, og var derfor
tilfreds med at hans egen Excel-oppstilling kunne bøte på dette. Som han sa: Det er utrolig
hva man kan få til hvis man har det relevante materialet og er sær nok til å gå i detaljene!

På spørsmål fra salen om han selv tar sikte på å utgi en «ny Galster», var ikke Egge villig til å
avgi løfter, i alle fall ikke før han nærmer seg pensjonsalderen. Den unisone
tilbakemeldingen fra salen var uansett at dette var et fantastisk grunnarbeide – og et nytt
eksempel på hva kun dedikerte samlere og amatørnumismatikere kan få til. For dette er ikke
stoff som universitetsnumismatikerne noensinne vil komme til å ofre tid på! Formannen
takket Egge for et krevende og interessant foredrag og belønnet ham med en god flaske vin. 

Kveldens auksjon innbrakte kr. 9.650. Av 50 loter var det 16 som ikke ble solgt.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)