Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2018

Pr. 1. januar 2019 hadde Norsk Numismatisk Forening 197 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer, 20 livsvarige medlemmer, 4 lokale foreninger med status som
enkeltmedlemmer, 4 muséer og bibliotek, 1 utenlandsk medlem og 7 korresponderende medlemmer. 167 medlemmer var registrert som årlig betalende; herav 155 vanlige medlemmer.

Medlemstallet viser dermed en markert nedgang siste år. Det vises til styrets vurderinger nedenfor om årsakene til nedgangen og mulighetene for å sette inn tiltak for å snu trenden.

Det ble i 2018 avholdt 9 ordinære medlemsmøter, i tillegg til sommermøte og julemøte. Alle de ordinære møtene ble avholdt i leide lokaler i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo. Sommermøtet ble holdt på Grimsøya i Indre Oslofjord, der medlem Ole Bjørn Fausa har sommerhus. Det var organisert skyss til og fra Rådhuskaia. Julemøtet ble holdt hjemme hos medlem Christian Pedersen.

Det ble avholdt 3 ordinære styremøter i 2018.
Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidsskrift utkom med 4 nummer.

Generalforsamlingen ble avholdt den 20. mars 2018. Guttorm Egge ble valgt til møteleder og Sverre Dyrhaug til referent. Foreningens regnskap for 2017 viste driftsinntekter på kr. 239.540,51 pluss renteinntekter på kr. 4.843,39, som med driftskostnader på kr.121.027,62 ga et netto overskudd på kr. 123.356,28. Dette var et svært tilfredsstillende resultat, men måtte i noen grad ses i lys av de ekstraordinære inntekter foreningen hadde i forbindelse med det nordiske unionsmøtet som ble holdt i Oslo i mai 2017.

Det ble under gjennomgangen på generalforsamlingen oppdaget en mindre inkonsistens i regnskap og revisorerklæring mht. «resultat før avsetning». Det ble antatt at forholdet skyldes en feilskrift, men styret og revisor ble for sikkerhets skyld bedt om å se nærmere på saken. Forholdet gjennomgått av styret sammen med revisor i møte 29. mai, i og feilskriften ble rettet opp og regnskapet endelig godkjent.

På generalforsamlingen ble følgende tillitsmenn valgt for 2018-2019:
Formannen, Carl Henrik Størmer, ble gjenvalgt for to år.
Gjenvalgt ble også styremedlemmene Arne Riise, Olav Klingenberg og Arild Moen Pedersen.
Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2019 vedtatt uendret, dvs. til 500 kroner.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere i 2018:

 • 30. januar: Svein H. Gullbekk: The Norse Penny – nok en gang.
  Ingen norsk mynt har fått slik internasjonal oppmerksomhet som Olav Kyrre-penningen som ble funnet i Maine, USA.
 • 27. februar: Stein A. Evensen: Myter fremstilt på romersk mynt.
  Romersk historie er full av myter, og mange er illustrert på myntenes revers.
 • 20. mars: Guttorm Egge: Unionstidens medaljer.
  Om feil og mangler i tilgjengelige kataloger og mulig metodikk for å komme til bunns i utfordringene.
 • 24. april: Linn Eikje Ramberg: Norske mynter fra 1100-tallet.
  Produksjon, sirkulasjon og bruk. Grunnlag for ny kronologi? Resultater fra et forskningsprosjekt.
 • 29. mai: Rune Rysstad: Kongedømmet Aksum.
  En viktig statsdannelse ved Rødehavskysten ca. 100 – 800 e.Kr. Et knutepunkt i øst-vesthandelen med særpreget mynt.
 • 28. august: Kjetil Kvist: Skurk eller venn? – Internettutviklingen de siste 10 årene har vært skjellsettende for myntsamlere, myntforeninger og mynthandlere. Hva må du vite om dagens digitale myntmarked for ikke å gå i fella?
 • 25. september: Finn Erhard Johannesen: Karl Gustav-krigene 1657 – 1660 belyst gjennom svenske og danske medaljer.
 • 30. oktober (Nordbø-foredrag): Olav Klingenberg:
  Samle antikk mynt: Også for dem som ikke er millionærer.
 • 27. november: Carl Henrik Størmer: Mitt samlerliv. – NNFs formann samler ikke bare på antikke mynter, men også veteranmotorsykler, bøker, verktøy og piper. Han reflekterer over hva man bør og ikke bør gjøre når man bygger opp en samling.

I løpet av 2018 er følgende medaljer og hederstegn tildelt:
Redaktør og styremedlem Olav E. Klingenberg er tildelt NNFs gullmerke, som er foreningens høyeste utmerkelse.
Styremedlemmene Sverre Dyrhaug og Jo Buvik er begge tildelt NNFs «blå bånd». Fra universitets- og forskningsmiljøet er Svein H. Gullbekk og Linn Eikje Ramberg tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv for fremragende numismatisk forskning.

Om medlemssituasjonen
Som nevnt viser foreningens medlemsregister en markant nedgang i medlemstallet i løpet av siste år:

  Registrerte årlig betalende Vanlige medlemmer
Pr. 01.01.2018 206 189
Pr. 01.01.2019 167 155
  -39 -34

Styret har studert tallene og konstaterer at hovedårsaken til den bratte nedgangen er en rutinemessig opprydding som er foretatt i medlemsregisteret i løpet av året, og som har medført at et stort antall ikke-betalende medlemmer er strøket. Mye av nedgangen avdekker derfor «skjult nedgang» fra tidligere år. Styret ser ingen grunn til å forvente en tilsvarende «ettersleps-effekt» for 2019.

Det må likevel erkjennes at NNF opplever en vedvarende, svak nedgang i medlemstallet som gir grunn til bekymring. Styret mener at denne nedgangstrenden har mange ulike årsaker knyttet til individuelle forhold, som: høy alderdom/dødsfall, at folk flytter fra Oslo-området og derved finner det vanskeligere å delta i medlemsmøtene, eller at de av ulike grunner velger å selge samlingen. 

Styret har vurdert tiltak det kan være aktuelt å sette inn – både for å forbedre foreningens tilbud og for å legge til rette for verving av nye medlemmer. Det anses særlig viktig å nå yngre grupper av mynt- og historieinteresserte, for å oppnå en bedre aldersfordeling og hindre «forgubbing». For å lykkes med dette vil det åpenbart være nødvendig å ta i bruk nettbaserte løsninger mer aktivt enn hittil. 

Enkelte tiltak vil bli satt inn umiddelbart, mens andre vil bli presentert for nærmere diskusjon med medlemmene. Styret vil redegjøre nærmere om dette på årsmøtet 26.03.2019.

Andre forhold styret har vært opptatt av
Selv om NNF er en forholdsvis liten forening, samler den medlemmer med svært stor spredning hva gjelder prioriterte samlerområder (antikk mynt, nyere mynt, medaljer, sedler osv.). Det er derfor viktig at foreningens aktiviteter legges opp slik at de ulike spesialinteressene blir rimelig tilgodesett med foredrag, artikler og diskusjoner – men at man samtidig klarer å holde et fast fokus på spørsmålstillinger og utfordringer som er felles for alle samlerområder – blant annet når det gjelder kjøp og salg av mynt, markedsplasser og prisnivåer, relevant litteratur, gode møtesteder på nettet, mv.

NNF har de siste årene lagt stor vekt på rammebetingelsene for handel med mynt, blant annet når det gjelder innførsel/utførsel, og forholdet til kulturvernlovgivning og tollmyndigheter. Styret mener foreningen bør fortsette innsatsen på dette området, i kontakt med medlemmer som opplever problemer i sine kjøp og salg. 

Styret legger fortsatt stor vekt på å holde nær kontakt med de relevante universitets- og museumsmiljøene, bl.a. gjennom invitasjoner som foredragsholdere i foreningen. Styret arbeider stadig for å få inn attraktive objekter til foreningens auksjoner. Vi er overbevist om at kvalitetsobjekter gjennomgående oppnår akseptable bud her, på nivå med normale markedspriser. NNFs auksjoner bør derfor være et godt alternativ for mange selgere, særlig når det gjelder objekter i lavere og midlere prisklasse.

Det har vært et ønskemål hos medlemmene lenge å få publisert bilder av myntene i forkant av auksjonene, i tillegg til dagens gode lister. Hvis dette lar seg realisere, vil det være et viktig bidrag for å vitalisere auksjonene og derved interessen for medlemsmøtene.

Styret er generelt opptatt av å forbedre og modernisere metodene for medlemskontakt. Ved siden av medlemsmøtene og medlemsbladet er det viktig å kunne nå alle medlemmer enkelt med informasjon om arrangementer og aktuelle nyheter. NFFs elektroniske informasjonskanaler er viktige i den sammenheng. Foreningens hjemmesider (“norsknum.org”) vedlikeholdes av John A. Lippestad og Tommy Indregaard. Foreningens facebook-side (“Norsk Numismatisk Forening”) vedlikeholdes av Kjetil Kvist. Vi har ingen telling av besøkende på hjemmesidene, men på facebook har vi 520 følgere, flere enn vi har medlemmer. I tillegg mener styret det er ønskelig å få på plass supplerende virkemidler knyttet til epost og/eller mobil.

Foreningen har også i inneværende år hatt god faglig kontakt og mottatt hyggelig bistand fra flere: Myntkabinettet – Universitetet i Oslo, Oslo Myntgalleri og Samlerhuset. De har på forskjellige måter bidratt med viktig informasjon og invitasjon til arrangementer, faglige bidrag til medlemsmøter, tilførsel av auksjonsobjekter og annen støtte. NNF har som mål å fremme interessen for numismatikk i bredeste forstand, og disse våre hjelpere tar oss mot målet.

———
Jeg vil takke NNFs tillitsmenn for deres betydelige innsats for foreningen i 2018.
Oslo, 1. februar 2019

Carl Henrik Størmer
Formann

Gunnar Thesen Arild Moen Pedersen. Arne Riise

Sverre Dyrhaug Olav E. Klingenberg Jo Buvik

 

Vet du at NNF har hjelpere?  Myntkabinettet som er en del av Universitet i Oslo har gitt oss overskuddslitteratur fra sitt bibliotek. Uten Oslo Myntgalleri hadde vi ikke hatt kasserer, og distribusjonen av bladet hadde vært tråkig. Samlerhuset har muliggjort møter som ellers ville ha bunnskrapt kassen vår. Vi takker dem alle! Vi er en forening som trenger supportere!

Følg og lik! =)