Referat fra medlemsmøte 26. mars 2019 (nr. 941)

Møtet ble holdt samme kveld som årsmøtet (se eget referat) med 24 tilstedeværende. Kveldens foredragsholder var Erik Rønning Johansen, formann i Norges Metallsøkerforening (NMF), som var invitert for å orientere om norske metallsøkere og deres virksomhet, spesielt med sikte på myntfunn. Det ble en interessant og underholdende forestilling. Johansen presenterte stoffet ved hjelp av bilder og diagrammer og dertil et utvalg av gjenstander fremlagt på et bord – alt sammen ting han personlig hadde funnet med metalldetektor. Han hadde også med seg metalldetektoren sin, og vi fikk demonstrert hvordan den virket på ulike typer gjenstander og metaller, og hva slags lydutslag dette ga.

Johansen kunne fortelle at storparten av alt det metallsøkerne finner, er regulært søppel, som blikkbokser og flaskekorker. NMF, som har 650 medlemmer, spøker derfor med at de er landets best organiserte søppelsamlere. I den grad de finner mynter, er det oftest ting av relativt nyere dato (fra 1880-tallet og senere). Det som holder gløden oppe, er imidlertid de sjeldne, lykkelige stundene der de støter på genuine, historiske gjenstander. Johansen viste bilder fra en rekke slike funn, blant annet av en penning fra Håkon Magnussons tid som hertug i Oslo (1284-1299), som en NMF’er fant på Storøya i Hole kommune i 1992, og som nå kan gjenfinnes i Gullbekk-Sættems bok om norske myntfunn (Buskerud nr. 136.1). Fra samme periode finner metallsøkerne også en del engelske sterlingmynter, og en sjelden gang mynter av enda eldre dato, som romerske denarer. Av gamle gjenstander utenom mynt fikk vi bl.a. se et par spenner fra 600-tallet, samt flere signeter (seglstempler) og vektlodd, bl.a. av den spennende hestetypen som det er funnet flere av i Follodistriktet.

Johansen anbefalte alle å gå inn på NMFs åpne nettside, der det er innrettet et «digitalt museum», som inneholder et ganske avansert søkesystem, dels for mynter, dels for andre typer gjenstander. Under mynter kan man enkelt trykke seg frem til 685 norske (fordelt fra Harald Hardråde til Olav V), 385 danske og mer enn hundre av både svenske, engelske og
tyske. På alle mynter finner man gode bilder samt mynt- og funnopplysninger.
Lenke: http://nmf.nu/museum/

Johansen fortalte om metallsøkernes forhold til kulturvernmyndighetene. Metallsøkerne er pålagt strenge regler om innrapporteringer til disse. Myndighetenes trange ressurser (arbeidskapasitet, lagringsplass og økonomi) oppleves i den sammenheng som et problem. Men Johansen berettet også om mye godt og tillitsfullt samarbeid i mange sammenhenger. Metallsøkerne opplever den norske kulturvernloven som streng, men slett ikke håpløs sammenlignet med f.eks. den rigorøse svenske lovgivningen. I Norge er i alle fall prinsippet at det er fritt å lete med metallsøker, såfremt man holder seg unna fredede områder og har nødvendig samtykke fra grunneier. Når det gjøres funn av virkelig gamle ting, følger det av kulturminneloven at alt er statens eiendom. For mynter gjelder dette alt eldre enn 1650, mens grensen for andre gjenstander er 1537. Det betyr at alt som er eldre nesten alltid havner i museene, og hverken hos metallsøkeren eller grunneieren, de har kun krav på finnerlønn. For funn som ikke er så gamle, bestemmer hittegodsloven at finner og grunneier skal dele verdiene likt.

Vi fikk høre at metallsøkernes fokus særlig er rettet mot pløyd mark, og at 90 % av alle metallfunn ligger i «pløyelaget», dvs. i de øverste 20-40 cm. av jorda. I NMFs policy om kulturvern uttrykker de bekymring over at mange verdifulle ting i pløyelaget går unødig tapt. Dagens lov og forvaltningspraksis oppleves som utilstrekkelig for å hindre at bøndene pløyer i stykker verdifulle gjenstander, selv der man vet det er særlig risiko for dette. NMF ønsker å vise samfunnsansvar, og utøver adskillig selvjustis overfor egne medlemmer.

 

Foredraget ble etterfulgt av en strøm av spørsmål og kommentarer. Formannen takket Johansen for et levende og interessant foredrag og belønnet ham med en god flaske vin.
—–
Formannen ga deretter ordet til Christian J. Simensen, som presenterte sin bok om «Norges mynter 1103-1161» som nå forelå rykende fersk. Simensen ønsket samarbeid med NNF om blant annet prisfastsettelsen på boka. Formannen gratulerte så mye og imøteså en eventuell skriftlig henvendelse om hva NNF kan bistå med i sakens anledning.

Kveldens auksjon besto av 50 lot’er, alt sammen mynt, og innbrakte kr. 7.290. Det var 20 lot’er som ikke oppnådde bud.

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)