Referat fra NNFs årsmøte 26. mars 2019

Formannen ønsket 24 tilstedeværende velkommen, og minnet om at kveldens møte var todelt: En formell del med årets årsmøte/generalforsamling og et medlemsmøte med foredrag og auksjon. (For medlemsmøtet vises til eget referat.)

Innkallingen til generalforsamling var publisert i NNF-Nytt nr. 1/2019 og på foreningens nettside. Dokumentene til sak 3 og 4 var utlagt før møtet. Følgende ble behandlet:

 1. Som ordstyrer ble valgt Guttorm Egge.
 2. Som referent ble valgt Sverre Dyrhaug.
 3. Årsberetningen 2018:
  Formannen gjennomgikk hovedpunktene, bl.a. nå det gjaldt medlemsutviklingen og tiltakene styret nå iverksetter for å styrke nyrekrutteringen. 
  Årsberetningen ble godkjent.
 4. Regnskapet for 2018 ble godkjent.
 5. Valg av styremedlemmer:
  Styret hadde anbefalt at styret utvides med ett medlem, slik vedtektene gir anledning til, og at Kjetil Kvist går inn på denne plassen. Valgkomiteen var enig.
  Vedtak:
  – Gunnar Thesen ble gjenvalgt som nestleder for to år.
  – Sverre Dyrhaug og Jo Buvik ble gjenvalgt som styremedlemmer for to år.
  – Kjetil Kvist ble valgt som nytt styremedlem for to år.
 6. Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
 7. Valg til valgkomiteen:
  Guttorm Egge ble gjenvalgt som leder og Bernt Bertelsen og Christian Pedersen som medlemmer, alle for to år.
 8. Medlemskontingenten for 2020 ble fastsatt til kr. 500, i samsvar med styrets forslag.
 9. Under posten Eventuelt fremkom et forslag om at styret vurderer behovet for å
  opprettholde tjenesten medlemsservice sett i forhold til kostnadene. Dette vil bli
  fulgt opp.

 

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)