Norsk Numismatisk Forening – styrets årsberetning for 2019

Pr. 1. januar 2020 hadde Norsk Numismatisk Forening 201 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer, 19 livsvarige medlemmer, 4 lokale foreninger med status som enkeltmedlemmer, 4 muséer og bibliotek, 1 utenlandsk medlem og 7 korresponderende medlemmer. 172 medlemmer var registrert som årlig betalende; herav 159 vanlige medlemmer. Medlemstallet viser dermed en liten økning siste år på 4 medlemmer (5 betalende medlemmer).

Det ble i 2019 avholdt 9 ordinære medlemsmøter, i tillegg til sommermøte. Alle de ordinære møtene ble avholdt i leide lokaler i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo. Sommermøtet ble holdt på Hvervenbukta ved Bunnefjorden, der man hadde et faglig program med lokalhistorie presentert av Finn Erhard Johannessen.

Det ble i 2019 avholdt 4 ordinære styremøter. Årets generalforsamling ble avholdt den 1. mars 2019. Guttorm Egge ble valgt til møteleder og Sverre Dyrhaug til referent. I sin gjennomgang av styrets årsberetning la formannen vekt på medlemsutviklingen i foreningen, som fortsatt viste en sakte nedadgående kurve som ga grunn for en viss bekymring. Han redegjorde for styrets vurderinger vedr. årsaksforholdene og de tiltak styret hadde besluttet å iverksette for å styrke nyrekrutteringen og forbedre
medlemskontakten (se nedenfor).

Foreningens regnskap for 2018 viste driftsinntekter på kr. 202.665,15 pluss
renteinntekter på kr. 4.549,96, som med driftskostnader på kr.197.463,29 ga et netto overskudd på kr. 9.751,82. I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2020 vedtatt uendret, dvs. til 500 kroner.

Til generalforsamlingen forelå anbefaling fra styret og valgkomiteen om at
foreningens styre skulle utvides med ett medlem, slik vedtektene gir anledning til. Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

 • Gunnar Thesen gjenvalgt som nestformann for to år.
 • Sverre Dyrhaug og Jo Buvik gjenvalgt som styremedlemmer for to å.
 • Ad ny plass i styret: Kjetil Kvist valgt som nytt styremedlem for to år.
 • Rune Rysstad gjenvalgt som revisor for ett år.
 • Guttorm Egge gjenvalgt som leder av valgkomiteen og Bernt Bertelsen og Christian Pedersen som medlemmer, alle for to år.

Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidsskrift, utkom i 2019 med 4 nummer. Redaktøren, Olav E. Klingenberg, meddelte våren 2019 at han ønsket å fratre redaktørvervet ved utgangen av året. I løpet av sommeren ble det klargjort for at Kjetil Kvist (nytt NNF-styremedlem med ansvar for kommunikasjons- og nettpolicy) var villig til å overta redaktørvervet fra årsskiftet 2019/2020. Kvist redegjorde i september for sine planer for tidsskriftet, først i møte i redaksjonskomiteen og dernest i NNFs styre. I begge fora ble det uttrykt stor tilfredshet med at Kvist overtar ansvaret for bladet, som under Klingenbergs drøyt åtte år som redaktør har holdt høy meget høy kvalitet samtidig som det har utkommet med stor kontinuitet. Styret var også svært glad for at både Klingenberg og de øvrige redaksjonsmedlemmer, Vidar Kristensen, Stein Evensen og Gunnar Thesen, er innstilt på å fortsette i arbeidet med NNT.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere på medlemsmøtene i 2019:

 • 29. januar 2019: Vidar Kristensen: Den egyptiske guden Serapis på mynter gjennom 500 år.
 • 26. februar 2019: Jon Anders Risvaag: Hvorfor var introduksjonen av en norsk mynt avgjørende for fremveksten av byene i middelalderen
 • 26. mars 2019: Erik Rønning Johansen, formann i Norges Metallsøkerforening
  orienterer om norske metallsøkere og deres virksomhet, herunder om erfaringene
  med grunneiere, arkeologer og museumsmyndighetene.
 • 30. april 2019: Arne Riise: Etableringen av Mynten på Kongsberg 1686.
 • 28. mai 2019: Kjetil Kvist: Keiser Commodus – en Trump for sin tid?
 • 27. august: Bjørn Deberitz: Den gang et brød kostet milliarder. Om inflasjonen i Tyskland i 1923.
 • 24. september: Lars Erik Høitomt: Klar for romerske mynter! Et av foreningens yngre medlemmer om hvordan hans samlerinteresse ble vekket.
 • 29. oktober (Nordbø-foredrag): Stein A. Evensen: Hvorfor ble praktfulle astrologiske drakmer slått i Alexandria i 144 e.Kr ?
 • 26. november: Kjetil Kvist: 100 dukatersmynten til Sigismund III Wasa, Polens «nasjonalskatt». Hvorfor ble den preget i 1621?

I løpet av 2019 ble Jon Anders Risvaag tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv for
fremragende numismatisk forskning. Dette fulgte opp tildelingene året før til to andre universitetsnumismatikere, Svein H. Gulbekk og Linn Eikje Ramberg.

Om medlemssituasjonen og rekrutteringstiltak
Styret orienterte i fjor om at NNF har opplevd en vedvarende, svak nedgang i medlemstallet som må tas på alvor. Styret mente at nedgangstrenden hadde mange ulike årsaker knyttet til individuelle forhold, som: høy alderdom/dødsfall, at folk flytter fra Oslo-området og derved finner det vanskeligere å delta i medlemsmøtene, eller at de av ulike grunner velger å selge samlingen. Det ble redegjort for flere tiltak som styret vurderte å sette inn – både for å forbedre foreningens tilbud og for å legge til rette for verving av nye medlemmer, spesielt blant yngre grupper av mynt- og historieinteresserte.

Medlemsutviklingen i 2019 viser som nevnt en forsiktig positiv tendens med en økning på 4 medlemmer (5 betalende medlemmer). Blant de nye ser man yngre folk som har samlet mynt en stund og som har vært kunder i Oslo Myntgalleri. Dette viser at det nytter med aktiv, individuell rekruttering med overlevering av NNF-innmeldingsblanketter. Mynthandlere og myntauksjoner er viktige kontaktpunkter egnet for slik rekruttering. Styret mener likevel at det største potensialet for slik individual-rekruttering ligger i aktiv innsats fra hver enkelt medlem – blant venner, kolleger mv.

På et mer generelt nivå gjenstår en rekke rekrutteringstiltak som har vært drøftet i styret, bl.a. ved aktiv bruk av relevante nett- og facebooksider. Det arbeides også videre med et samarbeidsprosjekt med Samlerhuset………

Medlemsmøtene og auksjonene der. Medlemskontakt.
Selv om NNF er en forholdsvis liten forening, samler den medlemmer med stor spredning hva gjelder prioriterte samlerområder (antikk mynt, nyere mynt, medaljer, sedler osv.). Det er derfor viktig at foreningens aktiviteter legges opp slik at de ulike spesialinteressene blir rimelig tilgodesett med foredrag, artikler og diskusjoner, men at man samtidig klarer å holde fast fokus på spørsmålstillinger og utfordringer som er felles for alle samlerområder, blant annet når det gjelder kjøp og salg av mynt, markedsplasser og prisnivåer, relevant litteratur, gode møtesteder på nettet, mv.

Styret arbeider stadig for å få inn attraktive objekter til foreningens auksjoner. Vi er overbevist om at kvalitetsobjekter gjennomgående oppnår akseptable bud her, på nivå med normale markedspriser. NNFs auksjoner bør derfor være et godt alternativ for mange selgere, særlig når det gjelder objekter i lavere og midlere prisklasse. Erfaringene fra høsten 2019, hvor man har hatt flere auksjoner basert på mynter fra Carl Henrik Størmers samling (restene etter den store OMG-auksjonen 4. mai 2019) har bekreftet dette.

Siden sommeren 2019 har foreningen klart å innfri en gammel drøm om publisering av bilder av myntene i forkant av auksjonene – som et viktig supplement til de tradisjonelle, gode auksjonslistene. Styret er svært takknemlig for den betydelige innsats som er gjort – og gjøres – av Lars Erik Høitomt og flere i den forbindelse. Med denne publisering av fotoene er grunnlaget lagt for økt interesse fra flere medlemmer som ikke er til stede på møtene (innmelding av bud). I løpet av våren 2020 regner styret også med at visning av myntbildene forløpende under auksjonene vil bli en fast
foreteelse som bidrar til å vitalisere budgivningen.

Styret er generelt opptatt av å forbedre og modernisere metodene for medlemskontakt. Ved siden av medlemsmøtene og medlemsbladet er det viktig å kunne nå alle medlemmer enkelt med informasjon om arrangementer og aktuelle nyheter. NFFs elektroniske informasjonskanaler er viktige i den sammenheng. Foreningens hjemmesider (“norsknum.org”) vedlikeholdes av John A. Lippestad og Tommy Indregard. Foreningens facebook-side (“Norsk Numismatisk Forening”) vedlikeholdes av Kjetil Kvist. Vi har ingen telling av besøkende på hjemmesidene, men på facebook har vi pr. januar 2020 hele 622 følgere, dvs. langt flere enn vi har medlemmer. I tillegg mener styret det er et stadig større behov for å få på plass supplerende virkemidler knyttet til epost og/eller mobil. Selv om NNF er en forening med flest medlemmer i moden aldersgruppe, opplever vi at forventningene om rask og direkte medlemsinformasjon er tiltakende.

Styret er ellers klar over at ikke alt lar seg organisere på fellesbasis: NNF ønsker å være en levende organisasjon som gir grobunn for bilaterale kontakter og gruppeaktiviteter, gjerne i form av en numismatisk prat over et glass øl etter våre månedlige medlemsmøter.

NNFs utadvendte rolle
NNF har de siste årene lagt stor vekt på rammebetingelsene for handel med mynt, blant annet når det gjelder innførsel/utførsel, og forholdet til kulturvernlovgivning og tollmyndigheter. Styret mener foreningen bør fortsette innsatsen på dette området, i kontakt med medlemmer som opplever problemer i sine kjøp og salg.

Styret mener også at NNF bør fortsette å la sin stemme lyde når det utformes norsk offisiell politikk mht. utstedelse av medaljer og minnemynter.

Styret legger også stor vekt på å holde nær kontakt med de relevante universitets- og museumsmiljøene, bl.a. gjennom invitasjoner som foredragsholdere i foreningen. Det anses også viktig å opprettholde jevnlig kontakt med forenings- og universitetsmiljøene i de andre skandinaviske landene, særlig Sverige og Danmark.

Takk til gode kontakter
Foreningen har også i inneværende år hatt god faglig kontakt og mottatt hyggelig bistand fra flere: Myntkabinettet – Universitetet i Oslo, Oslo Myntgalleri og Samlerhuset. De har på forskjellige måter bidratt med viktig informasjon og invitasjon til arrangementer, faglige bidrag til medlemsmøter, tilførsel av auksjonsobjekter og annen støtte. NNF har som mål å fremme interessen for numismatikk i bredeste forstand, og disse våre hjelpere tar oss mot dette målet.


Jeg vil takke NNFs tillitsmenn for deres betydelige innsats for foreningen i 2019.

Oslo, 1. februar 2020

Carl Henrik Størmer
Formann

Gunnar Thesen Olav E. Klingenberg Arne Riise

Sverre Dyrhaug Arild Moen Pedersen Jo Buvik

Kjetil Kvist

Følg og lik! =)