Referat fra møte nr. 902 I NNF, 28. Oktober 2014,- Nordbøs minneforelesning.

Formannen startet med å ønske de 28 fremmøtte velkommen. Påmeldinger til julemøtet ble notert.

Professor Christopher Howgego var årets Nordbø-foreleser. Han arbeider ved the Ashmolean Museum ved universitetet i Oxford. Tittelen var “Alexandria, queen of the Mediterranean, the roman coinage of Egypt”.
Howgego startet med å gi en generell beskrivelse av pengesystemet i Egypt under romersk herredømme. Det spesielle var at keiserne i Roma ønsket å beholde et lukket pengesystem i Egypt, slik konstruert at all mynt ble slått i Alexandria og var bare gangbar innen Egypts grenser. Myntene var preget i sølv og bronse med drakmen som grunnenhet. Tetradrakmen hadde en verdi tilsvarende fire drakmer, og de mindre myntstørrelsene var diboler, oboler og chalkoner. Omskriftene var på gresk og et unikt trekk er at myntene kan tidfestes fordi keiserens regjeringsår var angitt enten med greske tall er greske bokstaver på reversen. Men professor Howgegos hovedpoeng var omtalen av alexandrinernes særdeles interessante reverser. Mens mange autoriteter på området peker på at reversene på de egyptiske myntene var særegne for dette myntsystemet mente foredragsholderen at det snarere var regelen enn unntaket at motivene på de egyptiske myntene viste nært slektskap med mynter fra Roma og andre myntsteder, hvilket han tok til inntekt for en gjensidig og omfattende kulturell påvirkning. Dette dokumenterte han med visning av parallelle motivvalg i perioden fra Antonius Pius til Commodus. Dog medga han at en del av motivene fra egyptisk gudeverden var unike og meget vanskelige å tolke.
Under den følgende spørsmålrunden gjorde foredragsholderen seg til talsmann for at de sjeldne nomemyntene knyttet til Egypts fylker, men slått i Alexandria var ordinær bruksmynt. Her skiller Howgegos syn seg fra de fleste internasjonale eksperter på alexandrinere og var interessant å notere.

Professor Howgego ble deretter tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv, for første gang tildelt en Nordbø-foreleser. Den følgende auksjon innbrakte kr ????

Følg og lik! =)