Aktuelt fra NNF

Norsk Numismatisk Forening (NNF) inviterer til åpent møte/sammenkomst med foredrag

Grand Hotel fredag 4. september fra klokken 1700 til 2200

I forbindelse med Oslo Myntgalleris auksjonshelg 5-6 september 2020 har vi valgt å forskyve vårt augustmøte til fredag 4 september. Oslo Myntgalleri har vært svært imøtekommende til vårt initiativ, og holder møtelokale for oss på Grand Hotel. Der vil vi disponere møterom “Gerhardsen” i konferanseavdelingen fra klokken 17 til 22.

Foreløpig program

Visning av objekter til auksjonen hos OMG hele dagen

1700 Dørene åpnes for sosialisering og myntprat på Grand

1800 Kveldens hovedforedrag: “Christian VII og hans utmyntning” ved Guttorm Egge (NNF)

1845 Kort temaforedrag-1: Tema er foreløpig åpent ved Kjetil Kvist (NNF)

1900 Kort temaforedrag-2: Tema er foreløpig åpent ved Romsdal Myntsamlerforening

1915 Kort temaforedrag-3: Tema er foreløpig åpent ved Trøndelag Numismatiske Forening

1930 Kort temaforedrag-4: Tema er foreløpig åpent ved Stavanger og Rogaland Myntklubb

2000 Klubbauksjon (åpen for alle)

2045 Eventuelle bonusforedrag samt ytterligere sosialisering, Ta gjerne med noe å vise frem!

2200 Vi forflytter oss enten hjem, til hotellet eller opp i baren i etagen over Gerhardsen

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

Det blir sommermøte likevel – tirsdag 16 juni på Bogstad Gård

Tidsplan

T-bane 2 fra Nationaltheatret 1705 til Røa 1917
Buss 41 fra Røa 1727 til Bogstad Gård 1732
Stor parkeringsplass for de som ønsker egen transport.

Frammøte på Bogstad senest 1745 tirsdag 16 juni 2020

Omvisning på Bogstad fra kl 1800 (i puljer á 10 stk)

Ca 1930 middag

Ca 2030 Foredrag av Bård Frydenlund om Bogstad Gård, Ankerfamilien og ankerpolettene

Her blir det også bidrag fra Finn Erhard Johannessen, Arne Riise og Guttorm Egge

Returbuss fra Bogstad Gård 2209 via Røa og T-bane til Nationaltheatret 2237

Pris/egenandel antas å bli ca 600

Stedet har kapasitet til å ta imot inntil 50 deltagere innenfor gjeldende regler for smittevern.
Det er derfor mulig å ta med «venner og kjente»

Relevant litteratur: https://www.tanum.no/_stormannen-peder-anker-bard-frydenlund-9788203210846
Denne er utsolgt, men kan kjøpes relativt enkelt og billig flere steder på web.

Påmelding til Guttorm Egge
4156 7173 (SMS)
gue@kbn.com

Påmelding så fort som mulig, og helst innen mandag 1 juni kl 2359.

Si fra om evt. allergier etc.

Dette er viktig for å sikre nok betjening/omvisere i tide.
Etteranmelding inntil taket på 50 nås vil være mulig.
Vi vil også invitere ONF til å bli med.

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment

Disputas numismatikk i Aarhus – norsk forsker Olav Gundersen – vises på nett 28. mai kl. 13.00

Olav Gundersen er ansatt på Kulturhistorisk museum og den 28. mai 2020 kl. 13.00 disputerer han i Danmark og man kan følge den over nett (på zoom).

Temaet er kommersialisering og urbanisering i Norge og Danmark i middelalderen. Fremstillingen baseres i stor grad på myntfunn.

Se vedlegg og følg den angitte link og logg på kl. 12.45.

 

Olav Gundersen – Poster-phd-disputas

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING (ÅRSMØTE) I NNF

Styret innkaller til generalforsamling (årsmøte) i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 26. mai 2020 kl. 19.00. Møtet holdes i auditoriet i 1. etasje hos Sparebank 1 Markets, Olav Vs gate 5 (Wilhelmsensbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen (årsmøtet) settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Styrets årsberetning for 2019
  – Utlagt på NNFs nettside og inntas i NNT 1/2020.
 4. Foreningens regnskap for 2019
  – Vil bli utlagt på møtet.
 5. Valg av styremedlemmer.
  Følgende styremedlemmer står på valg (for 2 år):
  – Formannen, Carl Henrik Størmer
  – Olav Klingenberg
  – Arne Riise
  – Arild Moen Pedersen
  (Følgende står ikke på valg: Nestformann Gunnar Thesen samt Jo Buvik, Sverre
  Dyrhaug og Kjetil Kvist)
 6. Valg av revisor.
  – Rune Rysstad står på valg for 1 år.
 7. Valg av medaljekomite
  Samtlige medlemmer står på valg (for 3 år):
  – Kjetil Kvist (leder)
  – Finn Erhard Johannessen
  – Christian J. Simensen
 8. Valg til valgkomite
  Valgkomite skal nedsettes for 1 år. Komiteen har i år bestått av:
  – Guttorm Egge (leder)
  – Bernt Bertelsen
  – Christian Pedersen
 9. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.
  Styret foreslår at kontingenten settes til kr. 600, dvs. hevet med kr. 100 fra
  tidligere.
 10. Eventuelle andre innkomne forslag.

I tillegg til det formelle årsmøtet vil det bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

Klikk her for å se auksjonsobjektene.

Styret

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment

Norsk Numismatisk Tidsskrift nr 1/2020

Norsk Numismatisk Tidsskrift nr 1/2020

Norsk Numismatisk Tidsskrift er ute med nr 1/2020. Her kan du lese mer om romerske bronsemynter, store og dyre gullmynter, myntfunn, medaljemarkedet og medaljen fra Østfoldutstillingen 1930.

Bladet har 40 sider og sendes til alle medlemmer av Norsk Numismatisk Forening.

Er du ikke medlem? Da sender du meg en melding med navn, adresse, mobil og mailadresse så skal du få et eksemplar i posten.

Vi tar gjerne i mot medlemmer fra hele Europa.

For innmelding ta kontakt med:
Jo Buvik på tlf: 971 69 584, E-Post: buvikjo@gmail.com
Eventuelt kan du bruke skjema for innmelding ved å trykk her.

Posted in Aktuelt for samlere, Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

Norsk Numismatisk Forening – styrets årsberetning for 2019

Pr. 1. januar 2020 hadde Norsk Numismatisk Forening 201 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer, 19 livsvarige medlemmer, 4 lokale foreninger med status som enkeltmedlemmer, 4 muséer og bibliotek, 1 utenlandsk medlem og 7 korresponderende medlemmer. 172 medlemmer var registrert som årlig betalende; herav 159 vanlige medlemmer. Medlemstallet viser dermed en liten økning siste år på 4 medlemmer (5 betalende medlemmer).

Det ble i 2019 avholdt 9 ordinære medlemsmøter, i tillegg til sommermøte. Alle de ordinære møtene ble avholdt i leide lokaler i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo. Sommermøtet ble holdt på Hvervenbukta ved Bunnefjorden, der man hadde et faglig program med lokalhistorie presentert av Finn Erhard Johannessen.

Det ble i 2019 avholdt 4 ordinære styremøter. Årets generalforsamling ble avholdt den 1. mars 2019. Guttorm Egge ble valgt til møteleder og Sverre Dyrhaug til referent. I sin gjennomgang av styrets årsberetning la formannen vekt på medlemsutviklingen i foreningen, som fortsatt viste en sakte nedadgående kurve som ga grunn for en viss bekymring. Han redegjorde for styrets vurderinger vedr. årsaksforholdene og de tiltak styret hadde besluttet å iverksette for å styrke nyrekrutteringen og forbedre
medlemskontakten (se nedenfor).

Foreningens regnskap for 2018 viste driftsinntekter på kr. 202.665,15 pluss
renteinntekter på kr. 4.549,96, som med driftskostnader på kr.197.463,29 ga et netto overskudd på kr. 9.751,82. I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2020 vedtatt uendret, dvs. til 500 kroner.

Til generalforsamlingen forelå anbefaling fra styret og valgkomiteen om at
foreningens styre skulle utvides med ett medlem, slik vedtektene gir anledning til. Generalforsamlingen vedtok enstemmig:

 • Gunnar Thesen gjenvalgt som nestformann for to år.
 • Sverre Dyrhaug og Jo Buvik gjenvalgt som styremedlemmer for to å.
 • Ad ny plass i styret: Kjetil Kvist valgt som nytt styremedlem for to år.
 • Rune Rysstad gjenvalgt som revisor for ett år.
 • Guttorm Egge gjenvalgt som leder av valgkomiteen og Bernt Bertelsen og Christian Pedersen som medlemmer, alle for to år.

Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidsskrift, utkom i 2019 med 4 nummer. Redaktøren, Olav E. Klingenberg, meddelte våren 2019 at han ønsket å fratre redaktørvervet ved utgangen av året. I løpet av sommeren ble det klargjort for at Kjetil Kvist (nytt NNF-styremedlem med ansvar for kommunikasjons- og nettpolicy) var villig til å overta redaktørvervet fra årsskiftet 2019/2020. Kvist redegjorde i september for sine planer for tidsskriftet, først i møte i redaksjonskomiteen og dernest i NNFs styre. I begge fora ble det uttrykt stor tilfredshet med at Kvist overtar ansvaret for bladet, som under Klingenbergs drøyt åtte år som redaktør har holdt høy meget høy kvalitet samtidig som det har utkommet med stor kontinuitet. Styret var også svært glad for at både Klingenberg og de øvrige redaksjonsmedlemmer, Vidar Kristensen, Stein Evensen og Gunnar Thesen, er innstilt på å fortsette i arbeidet med NNT.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere på medlemsmøtene i 2019:

 • 29. januar 2019: Vidar Kristensen: Den egyptiske guden Serapis på mynter gjennom 500 år.
 • 26. februar 2019: Jon Anders Risvaag: Hvorfor var introduksjonen av en norsk mynt avgjørende for fremveksten av byene i middelalderen
 • 26. mars 2019: Erik Rønning Johansen, formann i Norges Metallsøkerforening
  orienterer om norske metallsøkere og deres virksomhet, herunder om erfaringene
  med grunneiere, arkeologer og museumsmyndighetene.
 • 30. april 2019: Arne Riise: Etableringen av Mynten på Kongsberg 1686.
 • 28. mai 2019: Kjetil Kvist: Keiser Commodus – en Trump for sin tid?
 • 27. august: Bjørn Deberitz: Den gang et brød kostet milliarder. Om inflasjonen i Tyskland i 1923.
 • 24. september: Lars Erik Høitomt: Klar for romerske mynter! Et av foreningens yngre medlemmer om hvordan hans samlerinteresse ble vekket.
 • 29. oktober (Nordbø-foredrag): Stein A. Evensen: Hvorfor ble praktfulle astrologiske drakmer slått i Alexandria i 144 e.Kr ?
 • 26. november: Kjetil Kvist: 100 dukatersmynten til Sigismund III Wasa, Polens «nasjonalskatt». Hvorfor ble den preget i 1621?

I løpet av 2019 ble Jon Anders Risvaag tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv for
fremragende numismatisk forskning. Dette fulgte opp tildelingene året før til to andre universitetsnumismatikere, Svein H. Gulbekk og Linn Eikje Ramberg.

Om medlemssituasjonen og rekrutteringstiltak
Styret orienterte i fjor om at NNF har opplevd en vedvarende, svak nedgang i medlemstallet som må tas på alvor. Styret mente at nedgangstrenden hadde mange ulike årsaker knyttet til individuelle forhold, som: høy alderdom/dødsfall, at folk flytter fra Oslo-området og derved finner det vanskeligere å delta i medlemsmøtene, eller at de av ulike grunner velger å selge samlingen. Det ble redegjort for flere tiltak som styret vurderte å sette inn – både for å forbedre foreningens tilbud og for å legge til rette for verving av nye medlemmer, spesielt blant yngre grupper av mynt- og historieinteresserte.

Medlemsutviklingen i 2019 viser som nevnt en forsiktig positiv tendens med en økning på 4 medlemmer (5 betalende medlemmer). Blant de nye ser man yngre folk som har samlet mynt en stund og som har vært kunder i Oslo Myntgalleri. Dette viser at det nytter med aktiv, individuell rekruttering med overlevering av NNF-innmeldingsblanketter. Mynthandlere og myntauksjoner er viktige kontaktpunkter egnet for slik rekruttering. Styret mener likevel at det største potensialet for slik individual-rekruttering ligger i aktiv innsats fra hver enkelt medlem – blant venner, kolleger mv.

På et mer generelt nivå gjenstår en rekke rekrutteringstiltak som har vært drøftet i styret, bl.a. ved aktiv bruk av relevante nett- og facebooksider. Det arbeides også videre med et samarbeidsprosjekt med Samlerhuset………

Medlemsmøtene og auksjonene der. Medlemskontakt.
Selv om NNF er en forholdsvis liten forening, samler den medlemmer med stor spredning hva gjelder prioriterte samlerområder (antikk mynt, nyere mynt, medaljer, sedler osv.). Det er derfor viktig at foreningens aktiviteter legges opp slik at de ulike spesialinteressene blir rimelig tilgodesett med foredrag, artikler og diskusjoner, men at man samtidig klarer å holde fast fokus på spørsmålstillinger og utfordringer som er felles for alle samlerområder, blant annet når det gjelder kjøp og salg av mynt, markedsplasser og prisnivåer, relevant litteratur, gode møtesteder på nettet, mv.

Styret arbeider stadig for å få inn attraktive objekter til foreningens auksjoner. Vi er overbevist om at kvalitetsobjekter gjennomgående oppnår akseptable bud her, på nivå med normale markedspriser. NNFs auksjoner bør derfor være et godt alternativ for mange selgere, særlig når det gjelder objekter i lavere og midlere prisklasse. Erfaringene fra høsten 2019, hvor man har hatt flere auksjoner basert på mynter fra Carl Henrik Størmers samling (restene etter den store OMG-auksjonen 4. mai 2019) har bekreftet dette.

Siden sommeren 2019 har foreningen klart å innfri en gammel drøm om publisering av bilder av myntene i forkant av auksjonene – som et viktig supplement til de tradisjonelle, gode auksjonslistene. Styret er svært takknemlig for den betydelige innsats som er gjort – og gjøres – av Lars Erik Høitomt og flere i den forbindelse. Med denne publisering av fotoene er grunnlaget lagt for økt interesse fra flere medlemmer som ikke er til stede på møtene (innmelding av bud). I løpet av våren 2020 regner styret også med at visning av myntbildene forløpende under auksjonene vil bli en fast
foreteelse som bidrar til å vitalisere budgivningen.

Styret er generelt opptatt av å forbedre og modernisere metodene for medlemskontakt. Ved siden av medlemsmøtene og medlemsbladet er det viktig å kunne nå alle medlemmer enkelt med informasjon om arrangementer og aktuelle nyheter. NFFs elektroniske informasjonskanaler er viktige i den sammenheng. Foreningens hjemmesider (“norsknum.org”) vedlikeholdes av John A. Lippestad og Tommy Indregard. Foreningens facebook-side (“Norsk Numismatisk Forening”) vedlikeholdes av Kjetil Kvist. Vi har ingen telling av besøkende på hjemmesidene, men på facebook har vi pr. januar 2020 hele 622 følgere, dvs. langt flere enn vi har medlemmer. I tillegg mener styret det er et stadig større behov for å få på plass supplerende virkemidler knyttet til epost og/eller mobil. Selv om NNF er en forening med flest medlemmer i moden aldersgruppe, opplever vi at forventningene om rask og direkte medlemsinformasjon er tiltakende.

Styret er ellers klar over at ikke alt lar seg organisere på fellesbasis: NNF ønsker å være en levende organisasjon som gir grobunn for bilaterale kontakter og gruppeaktiviteter, gjerne i form av en numismatisk prat over et glass øl etter våre månedlige medlemsmøter.

NNFs utadvendte rolle
NNF har de siste årene lagt stor vekt på rammebetingelsene for handel med mynt, blant annet når det gjelder innførsel/utførsel, og forholdet til kulturvernlovgivning og tollmyndigheter. Styret mener foreningen bør fortsette innsatsen på dette området, i kontakt med medlemmer som opplever problemer i sine kjøp og salg.

Styret mener også at NNF bør fortsette å la sin stemme lyde når det utformes norsk offisiell politikk mht. utstedelse av medaljer og minnemynter.

Styret legger også stor vekt på å holde nær kontakt med de relevante universitets- og museumsmiljøene, bl.a. gjennom invitasjoner som foredragsholdere i foreningen. Det anses også viktig å opprettholde jevnlig kontakt med forenings- og universitetsmiljøene i de andre skandinaviske landene, særlig Sverige og Danmark.

Takk til gode kontakter
Foreningen har også i inneværende år hatt god faglig kontakt og mottatt hyggelig bistand fra flere: Myntkabinettet – Universitetet i Oslo, Oslo Myntgalleri og Samlerhuset. De har på forskjellige måter bidratt med viktig informasjon og invitasjon til arrangementer, faglige bidrag til medlemsmøter, tilførsel av auksjonsobjekter og annen støtte. NNF har som mål å fremme interessen for numismatikk i bredeste forstand, og disse våre hjelpere tar oss mot dette målet.


Jeg vil takke NNFs tillitsmenn for deres betydelige innsats for foreningen i 2019.

Oslo, 1. februar 2020

Carl Henrik Størmer
Formann

Gunnar Thesen Olav E. Klingenberg Arne Riise

Sverre Dyrhaug Arild Moen Pedersen Jo Buvik

Kjetil Kvist

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING (ÅRSMØTE) I NNF

Styret innkaller til generalforsamling (årsmøte) i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 31. mars 2020 kl. 19.00. Møtet holdes i auditoriet i 1. etasje hos Sparebank 1 Markets, Olav Vs gate 5 (Wilhelmsensbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen (årsmøtet) settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Styrets årsberetning for 2019
  – Utlagt på NNFs nettside og inntas i NNT 1/2020.
 4. Foreningens regnskap for 2019
  – Vil bli utlagt på møtet.
 5. Valg av styremedlemmer.
  Følgende styremedlemmer står på valg (for 2 år):
  – Formannen, Carl Henrik Størmer
  – Olav Klingenberg
  – Arne Riise
  – Arild Moen Pedersen
  (Følgende står ikke på valg: Nestformann Gunnar Thesen samt Jo Buvik, Sverre
  Dyrhaug og Kjetil Kvist)
 6. Valg av revisor.
  – Rune Rysstad står på valg for 1 år.
 7. Valg av medaljekomite
  Samtlige medlemmer står på valg (for 3 år):
  – Kjetil Kvist (leder)
  – Finn Erhard Johannessen
  – Christian J. Simensen
 8. Valg til valgkomite
  Valgkomite skal nedsettes for 1 år. Komiteen har i år bestått av:
  – Guttorm Egge (leder)
  – Bernt Bertelsen
  – Christian Pedersen
 9. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.
  Styret foreslår at kontingenten settes til kr. 600, dvs. hevet med kr. 100 fra
  tidligere.
 10. Eventuelle andre innkomne forslag.

I tillegg til det formelle årsmøtet vil det bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

Styret

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

Foreløpig møteprogram for 2020

Pr. Januar 2020 foreligger følgende foreløpige møteprogram for 2020:

Tirsdag 28. januar: Bo Gunnarsson
Svensk numismatiker forteller om «den stygge andungen». Om et mer enn tusen år gammelt numismatisk objekt og hans omfattende detektivarbeid for å kartlegge dets historie.

Tirsdag 25. februar: Olav Klingenberg
Hellenistisk portrettmynt. Realisme og idealisme.

Tirsdag 31. mars: NNFs årsmøte.
I tillegg til årsmøtet blir det som vanlig auksjon og dertil et kort foredrag.
Sverre Dyrhaug: Europeiske mynter fra perioden 1450 – 1550, en tid preget av renessanse, reformasjon, oppdagelser og oppfinnelser. Hva forteller myntene?

Tirsdag 28. april: Kjetil Kvist og Lars Erik Høitomt
To medlemmer i aktiv dialog om romerske mynter og deres patina.

Tirsdag 26. mai: Linn Eikje Ramberg
Om tidlige forbindelser mellom Sørvest-Norge og Irland og irske forbilder for norske mynter.

Sommermøte i juni?

Høstens medlemsmøter går på følgende tirsdager:
25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november.

Julemøte i desember?

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Selve foredragene starter kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00.

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.
På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Posted in Aktuelt fra NNF, Foreningsnytt | Leave a comment

NNFs sommermøte

NNF holdt sommermøte 11. juni 2019 på Hvervenbukta ved Bunnefjorden med 21 deltakere. En regnbyge gjorde det nødvendig å trekke innendørs på det lille spisestedet «Anne på landet», der vi fikk et utmerket måltid av reker og hvitvin. Det faglige programmet sto Finn Erhard Johannessen for. Finn kjenner denne delen av Oslo bedre enn noen, som hjemmehørende i distriktet og forfatter av både Nordstrands og Oppegårds lokalhistorier. Han redegjorde levende om Ljansgodsets utvikling fra 1600-tallet – om sagbruksdrift og trelasthandel under skiftende konjunkturer i regi av fornemme brukseierfamilier: Holter, Wessel, Rosenkrantz, Juel og Ingier. Kveldens spørrekonkurranse sto Kjetil Kvist for. Han kunne til slutt utrope Ole Bjørn Fausa som knepen vinner denne gangen.

Finn Erhard Johannessen
Finn Erhard Johannessen med et kjært klenodium: samtidsportrett av den mektige Maren Juel, brukseier på Stubljan på 1790-tallet.


Sverre Dyrhaug

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

INVITASJON TIL SOMMERMØTE TIRSDAG 11. JUNI 2019

Norsk Numismatisk Forening ønsker å invitere til

sommermøte tirsdag 11. juni 2019 på Hvervenbukta ved Bunnefjorden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Men vi trenger å få avklart raskt hvor mange som er interessert. NNF vil ikke gjennomføre arrangementet hvis det er mindre enn 15-20 deltakere.

Påmelding må skje til Sverre Dyrhaug i medlemsmøtet nå eller  senest 9. mai (mobil 924 47025, epost: sverdy@online.no)

Hvervenbukta ligger ved Gamle Mosseveien, rett etter der den tar av fra E 18. Det er mao. en ca. 10 minutters kjøretur fra Oslo sentrum, hvis det ikke er mye kø. Det skal være greit å komme dit både med bil og buss (se nærmere nedenfor), og vi regner derfor med at alle kan ordne transport selv eller samordne seg med andre deltakere.

Fra parkeringsplassen på Hvervenbukta er det drøyt hundre meter å gå ned til møtestedet vårt, som er et lite rødt hus ved badestranda som heter «Anne på landet». Det er der vi skal ha bespisning og der det meste vil foregå.

Det tas ikke værforbehold, vi gjennomfører som planlagt – okke som. Vi har mulighet til å være innendørs, men blir det fint, slik vi tror, holder vi oss utvilsomt mest ute. Vi starter kl. 18.00, men folk kan selvsagt komme tidligere, f.eks. hvis de vil prøve seg på et bad.

Vi tar sikte på et måltid med reker og hvitvin eller mineralvann. (De som ikke ønsker reker, skal få et godt alternativ). Det vil også bli kaffe og kake. Ektefeller og partnere kan inviteres med. Vi håper å kunne holde betalingen pr. person i størrelsesorden kr. 500 (med vinservering) og kr. 300 (uten).

Faglig program
Hvervenbukta er del av det gamle Ljansgodset «Stubljan», som har en historie som skriver seg tilbake til 1600-tallet. Ingen har gravd dypere i denne historien enn vårt eget medlem Finn Erhard Johannessen. Vi gleder oss til å høre ham fortelle om sagbruksdrift og trelasthandel under skiftende konjunkturer i regi av fornemme brukseierfamilier: Holter, Wessel, Rosenkrantz, Juel og Ingier.

Litt foreløpig om transport
Bussforbindelsene til Hvervenbukta skal være bra. To bussruter (80E og 83) går fra Klingenberg kino – via Tollboden – til Fiskevollen holdeplass. Derfra er det ca 500 meter turvei til Hvervenbukta. For de som kjører bil, bør mulighetene for parkering være gode på den store P-plassen inn fra Gamle Mosseveien.
—————————————-

Over: Hvervenbukta sett fra sør, innover mot Oslo sentrum.
Under: «Anne på landet»

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter