Aktuelt fra NFF

Foreløpig møteprogram for 2020

Pr. Januar 2020 foreligger følgende foreløpige møteprogram for 2020:

Tirsdag 28. januar: Bo Gunnarsson
Svensk numismatiker forteller om «den stygge andungen». Om et mer enn tusen år gammelt numismatisk objekt og hans omfattende detektivarbeid for å kartlegge dets historie.

Tirsdag 25. februar: Olav Klingenberg
Hellenistisk portrettmynt. Realisme og idealisme.

Tirsdag 31. mars: NNFs årsmøte.
I tillegg til årsmøtet blir det som vanlig auksjon og dertil et kort foredrag.
Sverre Dyrhaug: Europeiske mynter fra perioden 1450 – 1550, en tid preget av renessanse, reformasjon, oppdagelser og oppfinnelser. Hva forteller myntene?

Tirsdag 28. april: Kjetil Kvist og Lars Erik Høitomt
To medlemmer i aktiv dialog om romerske mynter og deres patina.

Tirsdag 26. mai: Linn Eikje Ramberg
Om tidlige forbindelser mellom Sørvest-Norge og Irland og irske forbilder for norske mynter.

Sommermøte i juni?

Høstens medlemsmøter går på følgende tirsdager:
25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november.

Julemøte i desember?

Alle møtene avholdes i “Wilhelmsenbygget”, Olav Vs gate 5.
Selve foredragene starter kl. 19.00, men dørene åpnes for sosialt samvær fra kl. 18.00.

Etter foredraget holdes auksjon. Møtene avsluttes ca. kl. 21.00.
På medlemsmøtene kan man treffe folk som er spesialister innen de fleste deler av numismatikken.

Prinsippet i NNF er for øvrig: Det er lov å være gjest, og det er lov å ta med seg gjest.

Posted in Aktuelt fra NNF, Foreningsnytt | Leave a comment

NNFs sommermøte

NNF holdt sommermøte 11. juni 2019 på Hvervenbukta ved Bunnefjorden med 21 deltakere. En regnbyge gjorde det nødvendig å trekke innendørs på det lille spisestedet «Anne på landet», der vi fikk et utmerket måltid av reker og hvitvin. Det faglige programmet sto Finn Erhard Johannessen for. Finn kjenner denne delen av Oslo bedre enn noen, som hjemmehørende i distriktet og forfatter av både Nordstrands og Oppegårds lokalhistorier. Han redegjorde levende om Ljansgodsets utvikling fra 1600-tallet – om sagbruksdrift og trelasthandel under skiftende konjunkturer i regi av fornemme brukseierfamilier: Holter, Wessel, Rosenkrantz, Juel og Ingier. Kveldens spørrekonkurranse sto Kjetil Kvist for. Han kunne til slutt utrope Ole Bjørn Fausa som knepen vinner denne gangen.

Finn Erhard Johannessen
Finn Erhard Johannessen med et kjært klenodium: samtidsportrett av den mektige Maren Juel, brukseier på Stubljan på 1790-tallet.


Sverre Dyrhaug

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside, Møtereferat | Leave a comment

INVITASJON TIL SOMMERMØTE TIRSDAG 11. JUNI 2019

Norsk Numismatisk Forening ønsker å invitere til

sommermøte tirsdag 11. juni 2019 på Hvervenbukta ved Bunnefjorden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Men vi trenger å få avklart raskt hvor mange som er interessert. NNF vil ikke gjennomføre arrangementet hvis det er mindre enn 15-20 deltakere.

Påmelding må skje til Sverre Dyrhaug i medlemsmøtet nå eller  senest 9. mai (mobil 924 47025, epost: sverdy@online.no)

Hvervenbukta ligger ved Gamle Mosseveien, rett etter der den tar av fra E 18. Det er mao. en ca. 10 minutters kjøretur fra Oslo sentrum, hvis det ikke er mye kø. Det skal være greit å komme dit både med bil og buss (se nærmere nedenfor), og vi regner derfor med at alle kan ordne transport selv eller samordne seg med andre deltakere.

Fra parkeringsplassen på Hvervenbukta er det drøyt hundre meter å gå ned til møtestedet vårt, som er et lite rødt hus ved badestranda som heter «Anne på landet». Det er der vi skal ha bespisning og der det meste vil foregå.

Det tas ikke værforbehold, vi gjennomfører som planlagt – okke som. Vi har mulighet til å være innendørs, men blir det fint, slik vi tror, holder vi oss utvilsomt mest ute. Vi starter kl. 18.00, men folk kan selvsagt komme tidligere, f.eks. hvis de vil prøve seg på et bad.

Vi tar sikte på et måltid med reker og hvitvin eller mineralvann. (De som ikke ønsker reker, skal få et godt alternativ). Det vil også bli kaffe og kake. Ektefeller og partnere kan inviteres med. Vi håper å kunne holde betalingen pr. person i størrelsesorden kr. 500 (med vinservering) og kr. 300 (uten).

Faglig program
Hvervenbukta er del av det gamle Ljansgodset «Stubljan», som har en historie som skriver seg tilbake til 1600-tallet. Ingen har gravd dypere i denne historien enn vårt eget medlem Finn Erhard Johannessen. Vi gleder oss til å høre ham fortelle om sagbruksdrift og trelasthandel under skiftende konjunkturer i regi av fornemme brukseierfamilier: Holter, Wessel, Rosenkrantz, Juel og Ingier.

Litt foreløpig om transport
Bussforbindelsene til Hvervenbukta skal være bra. To bussruter (80E og 83) går fra Klingenberg kino – via Tollboden – til Fiskevollen holdeplass. Derfra er det ca 500 meter turvei til Hvervenbukta. For de som kjører bil, bør mulighetene for parkering være gode på den store P-plassen inn fra Gamle Mosseveien.
—————————————-

Over: Hvervenbukta sett fra sør, innover mot Oslo sentrum.
Under: «Anne på landet»

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2018

Pr. 1. januar 2019 hadde Norsk Numismatisk Forening 197 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer, 20 livsvarige medlemmer, 4 lokale foreninger med status som
enkeltmedlemmer, 4 muséer og bibliotek, 1 utenlandsk medlem og 7 korresponderende medlemmer. 167 medlemmer var registrert som årlig betalende; herav 155 vanlige medlemmer.

Medlemstallet viser dermed en markert nedgang siste år. Det vises til styrets vurderinger nedenfor om årsakene til nedgangen og mulighetene for å sette inn tiltak for å snu trenden.

Det ble i 2018 avholdt 9 ordinære medlemsmøter, i tillegg til sommermøte og julemøte. Alle de ordinære møtene ble avholdt i leide lokaler i Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 i Oslo. Sommermøtet ble holdt på Grimsøya i Indre Oslofjord, der medlem Ole Bjørn Fausa har sommerhus. Det var organisert skyss til og fra Rådhuskaia. Julemøtet ble holdt hjemme hos medlem Christian Pedersen.

Det ble avholdt 3 ordinære styremøter i 2018.
Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidsskrift utkom med 4 nummer.

Generalforsamlingen ble avholdt den 20. mars 2018. Guttorm Egge ble valgt til møteleder og Sverre Dyrhaug til referent. Foreningens regnskap for 2017 viste driftsinntekter på kr. 239.540,51 pluss renteinntekter på kr. 4.843,39, som med driftskostnader på kr.121.027,62 ga et netto overskudd på kr. 123.356,28. Dette var et svært tilfredsstillende resultat, men måtte i noen grad ses i lys av de ekstraordinære inntekter foreningen hadde i forbindelse med det nordiske unionsmøtet som ble holdt i Oslo i mai 2017.

Det ble under gjennomgangen på generalforsamlingen oppdaget en mindre inkonsistens i regnskap og revisorerklæring mht. «resultat før avsetning». Det ble antatt at forholdet skyldes en feilskrift, men styret og revisor ble for sikkerhets skyld bedt om å se nærmere på saken. Forholdet gjennomgått av styret sammen med revisor i møte 29. mai, i og feilskriften ble rettet opp og regnskapet endelig godkjent.

På generalforsamlingen ble følgende tillitsmenn valgt for 2018-2019:
Formannen, Carl Henrik Størmer, ble gjenvalgt for to år.
Gjenvalgt ble også styremedlemmene Arne Riise, Olav Klingenberg og Arild Moen Pedersen.
Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
I samsvar med styrets forslag ble medlemskontingenten for 2019 vedtatt uendret, dvs. til 500 kroner.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere i 2018:

 • 30. januar: Svein H. Gullbekk: The Norse Penny – nok en gang.
  Ingen norsk mynt har fått slik internasjonal oppmerksomhet som Olav Kyrre-penningen som ble funnet i Maine, USA.
 • 27. februar: Stein A. Evensen: Myter fremstilt på romersk mynt.
  Romersk historie er full av myter, og mange er illustrert på myntenes revers.
 • 20. mars: Guttorm Egge: Unionstidens medaljer.
  Om feil og mangler i tilgjengelige kataloger og mulig metodikk for å komme til bunns i utfordringene.
 • 24. april: Linn Eikje Ramberg: Norske mynter fra 1100-tallet.
  Produksjon, sirkulasjon og bruk. Grunnlag for ny kronologi? Resultater fra et forskningsprosjekt.
 • 29. mai: Rune Rysstad: Kongedømmet Aksum.
  En viktig statsdannelse ved Rødehavskysten ca. 100 – 800 e.Kr. Et knutepunkt i øst-vesthandelen med særpreget mynt.
 • 28. august: Kjetil Kvist: Skurk eller venn? – Internettutviklingen de siste 10 årene har vært skjellsettende for myntsamlere, myntforeninger og mynthandlere. Hva må du vite om dagens digitale myntmarked for ikke å gå i fella?
 • 25. september: Finn Erhard Johannesen: Karl Gustav-krigene 1657 – 1660 belyst gjennom svenske og danske medaljer.
 • 30. oktober (Nordbø-foredrag): Olav Klingenberg:
  Samle antikk mynt: Også for dem som ikke er millionærer.
 • 27. november: Carl Henrik Størmer: Mitt samlerliv. – NNFs formann samler ikke bare på antikke mynter, men også veteranmotorsykler, bøker, verktøy og piper. Han reflekterer over hva man bør og ikke bør gjøre når man bygger opp en samling.

I løpet av 2018 er følgende medaljer og hederstegn tildelt:
Redaktør og styremedlem Olav E. Klingenberg er tildelt NNFs gullmerke, som er foreningens høyeste utmerkelse.
Styremedlemmene Sverre Dyrhaug og Jo Buvik er begge tildelt NNFs «blå bånd». Fra universitets- og forskningsmiljøet er Svein H. Gullbekk og Linn Eikje Ramberg tildelt Bjørnstadmedaljen i sølv for fremragende numismatisk forskning.

Om medlemssituasjonen
Som nevnt viser foreningens medlemsregister en markant nedgang i medlemstallet i løpet av siste år:

  Registrerte årlig betalende Vanlige medlemmer
Pr. 01.01.2018 206 189
Pr. 01.01.2019 167 155
  -39 -34

Styret har studert tallene og konstaterer at hovedårsaken til den bratte nedgangen er en rutinemessig opprydding som er foretatt i medlemsregisteret i løpet av året, og som har medført at et stort antall ikke-betalende medlemmer er strøket. Mye av nedgangen avdekker derfor «skjult nedgang» fra tidligere år. Styret ser ingen grunn til å forvente en tilsvarende «ettersleps-effekt» for 2019.

Det må likevel erkjennes at NNF opplever en vedvarende, svak nedgang i medlemstallet som gir grunn til bekymring. Styret mener at denne nedgangstrenden har mange ulike årsaker knyttet til individuelle forhold, som: høy alderdom/dødsfall, at folk flytter fra Oslo-området og derved finner det vanskeligere å delta i medlemsmøtene, eller at de av ulike grunner velger å selge samlingen. 

Styret har vurdert tiltak det kan være aktuelt å sette inn – både for å forbedre foreningens tilbud og for å legge til rette for verving av nye medlemmer. Det anses særlig viktig å nå yngre grupper av mynt- og historieinteresserte, for å oppnå en bedre aldersfordeling og hindre «forgubbing». For å lykkes med dette vil det åpenbart være nødvendig å ta i bruk nettbaserte løsninger mer aktivt enn hittil. 

Enkelte tiltak vil bli satt inn umiddelbart, mens andre vil bli presentert for nærmere diskusjon med medlemmene. Styret vil redegjøre nærmere om dette på årsmøtet 26.03.2019.

Andre forhold styret har vært opptatt av
Selv om NNF er en forholdsvis liten forening, samler den medlemmer med svært stor spredning hva gjelder prioriterte samlerområder (antikk mynt, nyere mynt, medaljer, sedler osv.). Det er derfor viktig at foreningens aktiviteter legges opp slik at de ulike spesialinteressene blir rimelig tilgodesett med foredrag, artikler og diskusjoner – men at man samtidig klarer å holde et fast fokus på spørsmålstillinger og utfordringer som er felles for alle samlerområder – blant annet når det gjelder kjøp og salg av mynt, markedsplasser og prisnivåer, relevant litteratur, gode møtesteder på nettet, mv.

NNF har de siste årene lagt stor vekt på rammebetingelsene for handel med mynt, blant annet når det gjelder innførsel/utførsel, og forholdet til kulturvernlovgivning og tollmyndigheter. Styret mener foreningen bør fortsette innsatsen på dette området, i kontakt med medlemmer som opplever problemer i sine kjøp og salg. 

Styret legger fortsatt stor vekt på å holde nær kontakt med de relevante universitets- og museumsmiljøene, bl.a. gjennom invitasjoner som foredragsholdere i foreningen. Styret arbeider stadig for å få inn attraktive objekter til foreningens auksjoner. Vi er overbevist om at kvalitetsobjekter gjennomgående oppnår akseptable bud her, på nivå med normale markedspriser. NNFs auksjoner bør derfor være et godt alternativ for mange selgere, særlig når det gjelder objekter i lavere og midlere prisklasse.

Det har vært et ønskemål hos medlemmene lenge å få publisert bilder av myntene i forkant av auksjonene, i tillegg til dagens gode lister. Hvis dette lar seg realisere, vil det være et viktig bidrag for å vitalisere auksjonene og derved interessen for medlemsmøtene.

Styret er generelt opptatt av å forbedre og modernisere metodene for medlemskontakt. Ved siden av medlemsmøtene og medlemsbladet er det viktig å kunne nå alle medlemmer enkelt med informasjon om arrangementer og aktuelle nyheter. NFFs elektroniske informasjonskanaler er viktige i den sammenheng. Foreningens hjemmesider (“norsknum.org”) vedlikeholdes av John A. Lippestad og Tommy Indregaard. Foreningens facebook-side (“Norsk Numismatisk Forening”) vedlikeholdes av Kjetil Kvist. Vi har ingen telling av besøkende på hjemmesidene, men på facebook har vi 520 følgere, flere enn vi har medlemmer. I tillegg mener styret det er ønskelig å få på plass supplerende virkemidler knyttet til epost og/eller mobil.

Foreningen har også i inneværende år hatt god faglig kontakt og mottatt hyggelig bistand fra flere: Myntkabinettet – Universitetet i Oslo, Oslo Myntgalleri og Samlerhuset. De har på forskjellige måter bidratt med viktig informasjon og invitasjon til arrangementer, faglige bidrag til medlemsmøter, tilførsel av auksjonsobjekter og annen støtte. NNF har som mål å fremme interessen for numismatikk i bredeste forstand, og disse våre hjelpere tar oss mot målet.

———
Jeg vil takke NNFs tillitsmenn for deres betydelige innsats for foreningen i 2018.
Oslo, 1. februar 2019

Carl Henrik Størmer
Formann

Gunnar Thesen Arild Moen Pedersen. Arne Riise

Sverre Dyrhaug Olav E. Klingenberg Jo Buvik

 

Vet du at NNF har hjelpere?  Myntkabinettet som er en del av Universitet i Oslo har gitt oss overskuddslitteratur fra sitt bibliotek. Uten Oslo Myntgalleri hadde vi ikke hatt kasserer, og distribusjonen av bladet hadde vært tråkig. Samlerhuset har muliggjort møter som ellers ville ha bunnskrapt kassen vår. Vi takker dem alle! Vi er en forening som trenger supportere!

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Til medlemmene

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NNF

Innkalling til generalforsamling i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 26. mars 2019, kl. 19:00 i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gt. 5  (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Generalforsamlingen settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av referent
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Valg av styremedlemmer. Følgende tillitsmenn er på valg:
  1. Nestformannen Gunnar Thesen.
  2. Sekretæren Sverre Dyrhaug
  3. Styremedlemmet Jo Buvik.
 6. Valg av revisor for ett år, Rune Rysstad er på valg.
 7. Valgkomité. Valgkomitéen består nå av Guttorm Egge, Bernt Bertelsen og Christian Pedersen. Alle er på valg.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020. Styret foreslår uendret kontingent kr. 500.
 9. Eventuelle andre innkomne forslag.

Det vil etter generalforsamlingen bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag og auksjon.

– Styret

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

INVITASJON TIL SOMMERMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2018

Norsk Numismatisk Forening har gleden av å invitere til
sommermøte 12. juni 2018 på Grimsøya i Oslofjorden.

Grimsøya ligger ca. 30 minutter med båt fra Aker Brygge. Der har Ole Bjørn Fausa et prektig sommersted med rikelig plass som stilles til vår disposisjon. Vi satser på at alle medlemmer kan være med. Av hensyn til båtbestillinger er vi nødt til å kreve bindende forhåndspåmeldinger, se nedenfor.

Det tas ikke værforbehold, vi gjennomfører som planlagt selv om det skulle bli regn og vind! (Men det tror vi ikke det blir.) På Grimsøya har vi til disposisjon et romslig sommerhus og dertil et party-telt om nødvendig. Men blir det fint, slik vi tror, holder vi oss nok mest ute.

Det vil bli servert varm middag med vin, øl og mineralvann etter ønske. Noen servering av spiritus ut over dette tilbys ikke fra festkomiteen, men det er fritt å ha medbrakt for de som føler for det. Det vil ellers bli servert kaffe og kake.

Det legges opp til lagkonkurranse (med premier). Eventuelt program ut over dette vil komme senere, og vi tar imot alle gode innspill i den forbindelse.

Det er det selvsagt anledning for hver enkelt å ha med objekter eller litteratur for fremvisning, salg eller bytte. Ja, gjør gjerne det!

Og for ordens skyld: Med strandbeliggenhet er det god mulighet for et kveldsbad for de som ønsker det. Men vi må vel regne med at det kan bli friskt, datoen tatt i betraktning. Ektefeller og partnere kan også være med.

Bindende påmelding + betaling må være på plass senest 1. mai.
Påmelding kan skje muntlig i medlemsmøte eller på mail til Sverre Dyrhaug,
sverdy@online.no.
Betaling pr. person (som altså må skje i forkant) er kr. 250,-
som skal til NNFs bankkonto 0533 06 13752.
Vennligst merk med: «Sommermøte 2018».

Fremmøte: kl. 16.45 ved flytebrygga, Herbern, på Aker Brygge.
Vi fraktes ut med båttaxi. Hvis forholdene tillater det, får vi en liten sightseeing langs ruta.

Felles tilbakereise: kl. 23.00 fra Grimsøya og tilbake til Aker Brygge.

Individuell tilbakereise: For de som behøver å returnere tidligere, vil vi prøve å legge til rette for båttaxi fra Grimsøya til Snarøya. (Derfra går det buss til Oslo sentrum.)

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

Feil forfall på faktura

På grunn av en feil fra våres leverandør ble fakturaene produsert med feil forfall. Korrekt betalingsfrist er 15.01.2018.

Posted in Aktuelt fra NNF | Leave a comment

ÅRSBERETNING FOR 2016

Årsberetningen for 2016 er nå klar. Du finner denne her: Norsk Numismatisk Forenings Årsberetning 2016

Vi ønsker samtidig å påminne om at det den 28 mars vil bli avholdt generalforsamlingen i våre nye møtelokaler i Olav Vs gt 5, i Oslo.

 

 

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside | Leave a comment

Første Møte i 2017

Årets første møte – tirsdag 31.januar blir med Bernt Bertelsen, som skal fortelle om forfalskninger av norsk skilliingsmynt i dansketiden.

NB! Møtet avholdes på vårt nye møtested i Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Posted in Aktuelt fra NNF, Arkiv | Leave a comment

NYTT MØTESTED OG NYE MØTETIDER

Fra og med januar blir vårt nye møtested:

Olav Vs gt. 5 (Wilhelmsenbygget)

Vi blir naboer til Nobels Fredsenter (gamle ”Vestbanen)og det nye Nasjonalmuseet.
Kort avstand fra buss, trikk og T-bane, nær parkeringshusene i Vika. Det er samme sted Numisma har holdt auksjoner.
Her håper vi å gjøre noe nytt: vi åpner kl. 18.00 og inviterer medlemmer å ta med seg mynt de vil vise frem, bytte eller selge. Vi vil m.a.o. gjøre de nye lokalene til et sted for medlemmenes ”mingling”. Foredrgene vil gå av stabelen kl. 19:00, med evetuell auksjon etterpå.

Det er lov å være gjest, det er lov å ta med seg gjest.

Posted in Aktuelt fra NNF, Forside-topp | Leave a comment
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter