Referat fra møte i NNF nr. 928, 31 oktober 2017

Formannen ønsket 26 medlemmer velkommen. Etter en kort omtale av Jan Nordbøs
fond ga han ordet til Håkon Roland, leder ved Myntkabinettet ved Kulturhistorisk
Museum, som holdt høstens Nordbøforedrag: «Naxos: 1700 års mynthistorie på
Hellas’ rikeste øy. Resultater fra et forskningsprosjekt».
Roland innledet med å presisere at det var myntene fra øya Naxos i Cykladene som
han ville snakke om og ikke bosetningen Naxos på Sicilia som hadde en langt større
og mer imponerende produksjon av mynter. Foredraget som ble opplevd som meget
interessant, var faktisk mer en beskrivelse av en arkeologisk utgravning enn en
demonstrasjon av mynter. Universitetet i Oslo har fått anledning til å grave ut ruinene
av en større bosetning høyt til fjells på øya. I senere år har man oppfattet ruinene
som rester av en borg, men utgravningen viste entydig at det dreier seg om en by.
Hvorfor byen ble anlagt såpass utilgjengelig kan tyde på at det dreide seg om å
beskytte befolkningen mot erobrere, mest sannsynlig muslimske hærstyrker. Byen
ble anlagt ca 600 e.Kr og nok en gang er det en mynt som gir viktigste tidsangivelse.
Den eldste mynten funnet i byen ble slått under den bysantinske keiser Heraclius
som regjerte mellom 610 og 640 e.Kr. .
Vi fikk selvfølgelig også en oversikt over myntslagingen på øya som kan deles inn i
ulike tidsperioder benevnt arkaisk (540 – 500 f.Kr.), klassisk (404 – 350 f.Kr) og
videre hellenistisk og romersk periode. Mynt fra Naxos og Paros (den andre store
øya i Cykladene), fulgte ikke vektstandarder i greske omkringliggende områder.
Motivene fra arkaisk tid varierte ikke mye. Adversen viste vanligvis Dionysos i profil,
mens reversen typisk avbildet en kantaros eller drueklaser. En kantaros er et
drikkekar med håndtak på hver side. Begge de typiske reversmotivene reflekterer
den store betydning produksjon av vin hadde på øya og det forklarer også hvorfor
Dionysos, guden for høsting av druer og vin, dominerte adversen. De samme
motiver var vanlige frem til romersk tid da utmyntningen var meget beskjeden. Men
selv i tidligere perioder gikk det neppe med mer enn ca 20 kg sølv årlig til produksjon
av mynt.
Etter foredraget svarte foredragsholderen på en rekke spørsmål og fikk deretter
overlevert rødvin, diplom og Bjørnstadmedaljen i sølv. Den utleveres sjelden i sølv,
men formannen fremholdt at dagens foredragsholder ble premiert ikke bare for
Nordbøforedraget, men også sin brede innsats innen antikk numismatikk. Han
fremholdt også betydningen av det gode samarbeid med Myntkabinettet.
Sverre Dyrhaug orienterte deretter om at sentralbanklovutvalget har foreslått at
Norges bank avvikler utgivelse av jubileums- og minnemynter. Finansdepartementet
har sendt dette blant flere andre forslag ut på høring. Norsk Numismatisk Forening er
sterkt negativ til forslaget og har utarbeidet en høringsuttalelse som er oversendt
departementet. Dyrhaug kunne opplyse at også flere andre høringsinstanser advarer

mot nedleggelse av minnemyntproduksjonen i Kongsberg, der i blant
Landsorganisasjonen i Norge og Hovedorganisasjonen Virke, hvilket gir grunn til en
viss optimisme.
Formannen opplyste ellers om et pågående arbeid med å forbedre NNFs nettside,
som vi ønsker skal være den viktigste kanal for oppdatert informasjon til
medlemmene. Det vil også bli vurdert å forbedre medlemslistene med mailadresser
og telefonnumre.
Den følgende auksjon innbrakte 4550 kroner.

Stein A. Evensen

Følg og lik! =)