INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING (ÅRSMØTE) I NNF

Styret innkaller til generalforsamling (årsmøte) i Norsk Numismatisk Forening tirsdag 25. mai 2021 kl. 19.00.

Hvor og hvordan møtet skal holdes avhenger av pandemiutviklingen:
– Hvis myndighetenes koronatiltak opprettholdes på samme høye nivå som hittil i år, vil møtet måtte holdes på nettbasis, dvs. på Teams. Det vises til vedlagt instruksjon om deltakelse på Teams.
– Hvis derimot koronasituasjonen skulle forbedres vesentlig forut for møtedagen, vil møtet bli holdt på vanlig måte i auditoriet i 1. etasje hos SpareBank 1 Markets, Olav Vs gate 5 (Wilhelmsenbygget) 0161 Oslo.

Vi oppfordrer alle til å følge med på foreningens nettside og/eller facebookside der det vil bli gitt oppdatert informasjon om ovenstående.

Generalforsamlingen (årsmøtet) settes med følgende dagsorden:

 1. Valg av møteleder

 2. Valg av referent

 3. Styrets årsberetning for 2020
  – Vedlagt her. Også utlagt på NNFs nettside.
 4. Foreningens regnskap for 2020
  – Vil bli utlagt på NNFs nettside.
 5. Valg av styremedlemmer
  Følgende styremedlemmer står på valg (for 2 år):
  – Nestformann, Gunnar Thesen (stiller ikke til gjenvalg)
  – Jo Buvik
  – Sverre Dyrhaug
  – Kjetil Kvist

  (Følgende står ikke på valg: Formann Guttorm Egge, Arild Moen Pedersen og Lars Erik Høitomt.)

 6. Valg av revisor
  – Rune Rysstad står på valg for 1 år.
 7. Valg til valgkomite
  Valgkomite skal nedsettes for 1 år. Komiteen har i år bestått av:
  – Carl Henrik Størmer (leder)
  – Bernt Bertelsen
  – Christian Pedersen
 8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021
  Styret foreslår at kontingenten settes til kr. 600, dvs. som forrige år.
 9. Æresmedlemskap
  Styret fremmer forslag om at Carl Henrik Størmer og Gunnar Thesen utnevnes til æresmedlemmer av foreningen.
 10. Eventuelle andre innkomne forslag


I tillegg til det formelle årsmøtet vil det bli avholdt vanlig medlemsmøte med foredrag (om Christiansø) og auksjon. Nærmere informasjon kommer senere.

 

Styret

Følg og lik! =)
RSS
Få oppdateringer på E-Post
Facebook
Facebook
Twitter