Referat fra medlemsmøte 26. januar 2022

Medlemsmøtet ble for første gang avholdt både fysisk i våre faste lokaler i Haakon VIIs gate og samtidig på Teams. Invitasjon var sendt ut som mail 20. januar fra formannen i tillegg til at den var utlagt på foreningens nettside og facebookside. Det var 17 tilstedeværende i møtelokalet, og dertil 21 som var med på hele eller deler av møtet på Teams.

Formannen holdt en bred innledning over aktuelle saker i foreningen samt numismatisk nyhetsstoff for øvrig. Møteplanen videre i 2022 ble gjennomgått i detalj, jfr. oversikten på nettsiden. Årsmøtet (generalforsamlingen) holdes tirsdag 29. mars.

Han ga også oversikt over medlemssituasjonen i NNF pr. i dag, som viser 193 medlemmer, hvorav 178 i Norge. Han viste også den geografiske spredningen fylkesvis. Hele 114 bor i Oslos nærområder. I underkant av 20 av disse har ikke betalt kontingent for 2021, men fikk likevel medlemsbladet i håp om fornyet interesse. Guttorms oppfordring var klar: Få med folk! Gjerne som gjest på et av møtene i første omgang, slik at det legges grunnlag for kontakt og – helst – verving av nye medlemmer.

Leif Asbjørn Nygaard holdt foredrag om en aktuell rettssak om innførsel av romerske mynter og dommen i den fra Eidsivating lagmannsrett (dom: LE-2021-137101). Dette var et tema som fenget mange og avfødte mange kommentarer. Saken vil bli fulgt opp, bl.a. gjennom artikkel i bladet og et eventuelt innspill overfor myndighetene.

Til kveldens auksjon var det 75 objekter som var gjort kjent via nettsiden. Her inngikk del 2 av gaven fra Martin Schøyen (nr 1-32) som bla. omfattet en flott Tetradrakme fra Galba. Til sammen ble det solgt 61 objekter med samlet tilslag på kr. 21.730.

Følg og lik! =)