Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2015

Norsk Numismatisk Forenings årsberetning 2015

Norsk Numismatisk Forening hadde pr. 1. januar 2016 245 medlemmer, hvorav 1 æresmedlem, 21 livsvarige medlemmer, 5 foreninger med status som
enkeltmedlemmer, 8 offentlige institusjoner, 5 utenlandske medlemmer og 4
korresponderende medlemmer. 219 medlemmer var registrert som årlig betalende. Det
ble i 2015 avholdt 9 ordinære møter, samt sommermøte og julemøte. Ordinære møter
ble avholdt i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Rosenkrantz gate 7 (på
hjørnet av Kristian IV’s gate), 0159 Oslo. Sommermøtet ble avholdt på
Festningsrestauranten i Myntgaten 9 i Oslo, den 9. juni. Julemøtet ble avholdt i
Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter den 8. desember.

Generalforsamlingen ble avholdt den 24. februar 2015. Guttorm Egge ble valgt til
møteleder og Christian Pedersen til referent. Foreningens regnskap for 2013 viste
driftsinntekter på kr.212.326,25 pluss renteinntekter på kr. 18.340,129,76 som med driftskostnader på kr.170.231,27 ga et netto overskudd på kr.60.435,79. Av dette utgjorde kr. 59.000 inntekt ved salg av mottatte mynter som gave. Det er gledelig å registrere økning i antall medlemmer (17). Følgende tillitsmenn ble valgt for 2015-2016:

Gunnar Thesen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Christian Pedersen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Jo Buvik ble valgt som styremedlem for 2 år.
Kasserer Arild Moen Pedersen og styremedlemmene Arne Riise og Per Olav Engeset ble gjenvalgt for 2 år.
Styremedlemmene Arne Riise, Olav E. Klingenberg og Kasserer Arild Moen Pedersen var ikke på valg.
Rune Rysstad ble gjenvalgt som revisor for ett år.
Valgkomitéens medlem Guttorm Egge ble gjenvalgt for 2 år
Som nytt medlem i valgkomitéen ble Bernt Bertelsen valgt for 2 år.
Valgkomitéens medlem Sverre Dyrhaug var ikke på valg.
Årskontingenten for 2016 ble vedtatt uendret til 500 kr.
Det ble vedtatt endringer i NNF’s statutter som gjør håndteringen av medlemssøknader betydelig smidigere.

Foreningen har hatt følgende foredragsholdere i 2015:
27. januar Christian Simensen med ”Kong Sigurd Jorsalfares reise til Miklagard
1108-1112.
24. mars Stein L. Meyer med ”Vesta-templer i Roma”
28. april Bernt Bertelsen med ”Stempelvarianter på Frederik 6’s kobberskillinger”
26. mai Finn Erhard Johannessen: ”Den franke revolusjons medaljer
25.august Stein A. Evensen med ”De mystiske nomemyntene fra Egypt”
29.september Olav E. Klingenberg med: ”Bysants – riket som Vesten ville overse”
27.oktober Rolf Sandström med årets Nordbøforelesning: “Antik mynt – nogra
problemområden”
24. november Bjørn Deberitz med ”Skatten fra La Concepciòn.

I løpet av 2014 er følgende medaljer og hederstegn tildelt:
Bjørnstadmedaljen i bronse til Rolf Sandström..

Styret har i 2015 særlig fokusert på opprydding i NNFs medlemsregister, og en mer
tidsmessig kontigentinnkrevning. NNT er utkommet med 4 hefter, hvorav ett
dobbeltnummer og ett ”Småskrift” (Nr. 19). Michaels Märchers ”Embetsbreve til
møntmesteren på Kongsberg 1773-2780”. Utgivelsen ble muliggjort med bidrag fra
firma Strøm & Gundersen AS. Styret vektlegger også å bringe foredrag av kvalitet og
bredde. Når det likevel ble tre foredrag om antikk mynt i høstsemeteret skyldes dette
sykdomsforfall hos oppsatt foredragsholder.

Styret takker Kjetil Kvist som drifter foreningens facebook-sider, og Tommy
Indregaard som står for teknisk drift av hjemmesidene.

Det begynner å bli svært vanskelig å skaffe objekter til NNF’s auksjoner, og styret har
både muntlig og skriftlig bedt medlemmene å levere inn objekter. Et lyspunkt er at
Leif Nygaard har overtatt som auksjonsforvalter, et verv som han skjøtter på en svært
god måte.

Styret har i 2015 utnevnt Frank Pedersen, Michael Märcher og Sven Aagaard, alle
Danmark, til ”korresponderende medlemmer” for deres innsats for numismatikken.
Alle har gitt betydelige bidrag til numismatisk litteratur, og styret setter særlig pris på
at noe av dette publiseres gjennom NNT.

Vårt trofaste æresmedlem Olav Sommer gikk bort den 25. april. Dermed hadde vi
mistet 2 av våre æresmedlemmer i løpet av kort tid. Et følbart tap for norsk
numismatikk Vårt æresmedlem Kjell Ruud gikk bort 27. desember i 2014.

Oslo, den 6. januar 2016

Carl Henrik Størmer Gunnar Thesen Arild Moen Pedersen.
Arne Riise Christian Pedersen Olav E. Klingenberg Gunnar Thesen
Jo Buvik

NNF Årsregnskap 2015

Følg og lik! =)