Statutter

Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80,
18.01.87, 31.01.90 , 31.01.01 og 24.02.2015 .

§ l Norsk Numismatisk Forening er en ideell forening med formål å fremme studiet av og samlerinteressen for mynter, medaljer, polletter og pengesedler.

§ 2 Foreningen og dens styre har sitt sete i Oslo.

§ 3 Foreningens medlemmer
a. Foreningens medlemmer er årlig betalende (personlige) og medlemmer med livsvarig betalt medlemskap, institusjonelle medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer.
b. Personer som har fylt 18 år, samt institusjoner og lokalforeninger kan søke medlemskap. Foreningens styre kan etter en særskilt vurdering også innstille på medlemskap for en søker som er fylt 16 år.
c. Søknad om medlemskap fremmes i brev, i medlemsmøte eller via foreningens nettsider. Søknaden behandles av Foreningens styre. Avslås søknad om medlemskap kan avgjørelsen påklages til et medlemsmøte, etter at saken har vært kunngjort i medlemsbladet og på foreningens nettsider. Inntil søknaden er godkjent har søkerne begrensede rettigheter: adgang til møter og å by på auksjoner. Etter godkjennelse og eventuelle andre skyldigheter, har søkeren fulle medlemsrettigheter.
d. Dersom et medlem ikke har betalt, strykes vedkommende som medlem ved utgangen av det året kontingenten gjelder for. Ønsker utmeldte medlemmer senere å bli gjenopptatt, gjelder de alminnelige regler for opptak av nye medlemmer i Foreningen.
e. Medlemmer som har gjort seg skyldig i grovt tillitsbrudd i eller overfor Foreningen, eller som gjennom sin adferd grovt har skadet eller truet Foreningens renommé, kan ekskluderes ved generalforsamlingsvedtak med 3/4 flertall.
f. Styret kan oppta korresponderende medlemmer (dvs. personer som gjennom sin innsats for numismatikken har gjort seg særlig fortjent),institusjoner og lokalforeninger, jfr. § 3 a, med rettigheter og plikter som bestemmes for det enkelte tilfelle. Opptak av medlemmer på slike særvilkår skal gjøres kjent gjennom årsberetningen. Styret fremmer forslag om æresmedlemskap for generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen
a. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ. Styret innkaller skriftlig til årlig ordinær generalforsamling, som holdes innen 1.april. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter behov og i henhold til bestemmelsen i § 4g.
b. Saker og forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være styret i hende innen utgangen av november måned i det foregående år.
c. Dato og sted og agenda for generalforsamlingen kunngjøres i Foreningens medlemsblad senest 4 uker før møtedato. Detaljert saksliste, herunder innkomne forslag og styrets innstilling til disse legges ut på Foreningens hjemmesider senest 4 uker før møtedato. Årsberetning og regnskap skal legges ut på hjemmesidene så snart de foreligger og skal utdeles til gjennomsyn på generalforsamlingen.
d. I generalforsamlingen behandles styrets årsberetning, revidert regnskap og budsjett. Det foretas valg av formann og nestformann, øvrige styremedlemmer, suppleanter, medlemmer av valgkomiteen og revisor i henhold tilbestemmelsene i §§ 5, 6 og 7, samt medlemmer til Foreningens medaljekomiteer. I tillegg tar generalforsamlingen stilling til øvrige saker og forslag som er sendt ut sammen medinnkallingen. Under dagsordenspunkt “eventuelt” kan man også ta opp andre saker fordrøftelse og eventuell oversendelse til styret, men ikke til realitetsbehandling på samme generalforsamling. Før generalforsamlingen gjør vedtak har ethvert medlem krav på, i rimelig omfang og på høvisk måte, å få redegjøre for sitt syn på saken. Ethvert tilstedeværende medlem kan kreve at vedtak skjer ved skriftlig avstemning, samt kreve realitetsbehandling av forslag som er trukket tilbake av forslagsstiller. Stemmeretten utøves ved personlig fremmøte. Det kan ikke gjøres bruk av stemmefullmakter. Skriftlige stemmer kan avgis hvor dette er særskilt angitt i Foreningens statutter (§§ 11 c, 12b og 13a). For at en skriftlig stemme skal være gyldig må den være utformet så klart at det ikke er tvil om at vedkommende medlem stemmer for eller imot et konkret forslag til vedtak
e. Generalforsamlingens vedtak gjøres med alminnelig flertall, dersom ikke noe annet følger av særskilt bestemmelse i Foreningens statutter. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved eventuell fortsatt stemmelikhet avgjøres saken av det tilstedeværende medlem med lengst sammenhengende medlemskap i Foreningen.
f. Dersom et medlem protesterer mot avstemningen, skal ordstyreren avgjøre om ny avstemning skal foretas. Dersom et medlem protesterer mot at ordstyreren vil opprettholde avstemningsresultatet, skal ordstyreren la Generalforsamlingen avgjøre ved håndsopprekning og alminnelig flertall om saken skal tas opp til ny avstemning.
g. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, enten av eget tiltak, eller etter vedtak på alminnelig medlemsmøte, eller når minst 30 medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer skriftlig. Utsendelsesfristen er to uker, men minst fire uker dersom saken gjelder sammenslutning med andre foreninger (§ 1l c), endring av Foreningens vedtekter (§ 12) eller oppløsning av Foreningen (§ 13). På ekstraordinær generalforsamling kan bare saker og forslag behandles som er tatt med i innkallingen. For øvrig får reglene for ordinær generalforsamling anvendelse så langt de passer.
h. Det føres protokoll fra generalforsamlingene. Protokollen skal minst opplyse om innkalling, antall fremmøtte med stemmerett, eventuelle skriftlig avgitte stemmer, saksliste og vedtak.

§ 5 Foreningens formann Foreningens formann og nestformann er også styrets formann og
nestformann. Formannen, og i hans fravær nestformannen, representerer Foreningen utad. De velges for 2 år av gangen.

§ 6 Styret
a. Styret er Foreningens utøvende organ. Det har ansvar for å innkalle til, og organisere, medlemsmøter og generalforsamlinger, å forvalte Foreningens aktiva, å styre Foreningens økonomi, å fremme rekrutteringen av nye medlemmer og ellers å sørge for at Foreningens formål og medlemmenes interesser ivaretas på en allsidig, aktiv og forsvarlig måte. Styret skal særlig påse at medlemmene holdes jevnlig orientert om saker som er av interesse for dem, samt at generalforsamlingene forberedes og gjennomføres på en måte som gir innsyn i Foreningens aktiviteter og sikrer klare vedtak i henhold til dens statutter. Styret utpeker personer i tillitsverv som ikke i henhold til statuttene skal velges av generalforsamlingen.
b. Foreningens styre består av totalt 6-8 medlemmer, deil kan velges inntil 2 suppleanter.. De velges for 2 år av gangen. Ved fastsettelse av valgperiodene skal det påses at halvparten av styret og suppleantene er på valg hvert år.
c. Styret, som konstituerer seg på sitt første møte etter generalforsamlingen, er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Formannen innkaller til styremøter, enten av eget tiltak, eller etter anmodning fra minst 3 styremedlemmer, Styrevedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget Det føres styreprotokoll som minst skal opplyse om innkalling, fremmøte, saksliste og vedtak.
d. Styret kan på avgrensede områder og i konkrete saker delegere myndighet til Foreningens formannen eller til andre styremedlemmer NNF-NYTT 3-2008 Statutter 40 nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 40 som innehar funksjoner innenfor angjeldende saksområde. I særskilte tilfelle kan styret også delegere oppgaver til andre av Foreningens medlemmer. Styret kan på ethvert tidspunkt omgjøre eller trekke tilbake delegert myndighet eller oppgaver.

§ 7 Valgkomiteen, dens innstillinger, og avviklingen av valg
a. Foreningens valgkomité består av 3 medlemmer som er på valg hvert år. Ingen kan sitte i valgkomitéen sammenhengende mer enn seks år. Den velger sin egen formann.
b. Valgkomiteen innstiller til ledige verv i Foreningen. Innstillingen skal også inneholde oversikt over hvilke verv som er på valg, samt eventuelle meldinger om at gjenvalg ikke ønskes. Den avgis skriftlig til Foreningens styre i god tid før det styremøtet hvor innkallingen til generalforsamling behandles. Etter styrebehandlingen kan valgkomitéen ikke endre sin innstilling. Den sendes, med eventuelle kommentarer fra styret, til Foreningens medlemmer sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Tilstedeværende medlemmer kan på generalforsamlingen foreslå nye kandidater til verv. Slike forslag settes under avstemning som alternativer eller tillegg til valgkomiteens innstilling.
c. Generalforsamlingen foretar valg i følgende rekkefølge: formann, viseformann, andre styremedlemmer, suppleanter, medlemmer til valgkomiteen og eventuelle andre tillitsverv. Revisor velges etter at årets regnskap er behandlet. Generalforsamlingens ordstyrer kan foreslå endring i rekkefølgen, samt at valg til verv grupperes. Ethvert tilstedeværende medlem kan kreve at slike forslag tas opp til avstemning.

§ 8 Økonomistyring, regnskaper og revisjon
a. Foreningens midler plasseres slik at de gir høyest mulig avkastning, uten at man utsetter seg for tap eller likviditetsproblemer. Budsjettene utformes slik at utviklingen i vedtatte aktiviteter og i Foreningens økonomi kan følges opp på forsvarlig måte.
b. Foreningens regnskaper føres, avsluttes og revideres i samsvar med reglene for god regnskapsskikk. Styret påser at regnskapene gir medlemmene innsyn i Foreningens aktiviteter og økonomiske situasjon.
c. Revisor velges for ett år av gangen.

§ 9 Kontingenter, avgifter og gebyrer Kontingenter, innmeldingsavgifter og auksjonsgebyrer fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra Foreningens styre.

§ 10 Foreningens medaljer, hederstegn og fond
a. Generalforsamlingen fastsetter statuttene for Foreningens medaljer og hederstegn, samt statuttene som NNF-NYTT 3-2008 Statutter 41 nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 41 regulerer forvaltningen og anvendelsen av Foreningens fond.
b. I sin årsberetning redegjør Foreningens styre for siste års utdeling av medaljer og hederstegn. Likeledes redegjør styret for aktiviteter knyttet til fondene.

§ 11 Forholdet til andre foreninger etc.
a. For å fremme sine formål bør Foreningen samarbeide med andre Foreninger, sammenslutninger og institusjoner. Styret redegjør for slikt eventuelt samarbeid i sin årsberetning.
b. Vedtak om formell tilknytning til andre foreninger og organisasjoner, eller opphør av slik tilknytning, gjøres av Foreningens generalforsamling med 2/3 flertall.
c. Formell sammenslutning med andre foreninger kan skje ved generalforsamlingsvedtak og med 4/5 flertall. Ikke tilstedeværende medlemmer kan i sistnevnte saker stemme skriftlig.

§ 12 Endringer i Foreningens statutter
a. Endringer i statuttene kan skje ved generalforsamlingsvedtak og med 3/4 flertall. Ved endring av formålsbestemmelsen i § 1 kreves 4/5 flertall.
b. Forslag til statuttendringer kan bare tas opp til realitetsbehandling dersom medlemmene er blitt opplyst om disse gjennom innkallingen. Ikke tilstedeværende medlemmer kan i slike saker stemme skriftlig.

§ 13 Oppløsning
a. Foreningen kan bare oppløses på særskilt innkalt generalforsamling med 4/5 flertall. Ikke tilstedeværende medlemmer kan i et slikt tilfelle stemme skriftlig.
b. Ved oppløsning skal Foreningens midler anvendes til å dekke eventuelle økonomiske forpliktelser. Overskytende midler skal anvende til ideelle formål i samsvar med statuttenes formålsbestemmelse i §1.

NNF-NYTT 3-2008 Statutter
42
Dr. Helle W. Horsnæs
(foto: M. Baastrup)
nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 42