Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015.

Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling.  Årsberetning og regnskap ble utdelt, og innkallingen ble enstemmig  godkjent.

  1. Valg av møteleder.

Guttorm Egge enstemmig valgt.

  1. Valg av referent.

Christian Pedersen enstemmig valgt.

  1. Årsberetning.

Årsberetningen for 2014 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Formannen, Carl Henrik Størmer, foreslo følgende tilføyelse som ble

enstemmig vedtatt inntatt i protokollen:

“Foreningens medlemsblad, Norsk Numismatisk Tidskrift, har i 2014

                utkommet med fire numre. Vi har i løpet av året revidert våre

                hjemmesider på internett og opprettet foreningssider på Facebook, og

                takker hhv. Tommy Indregaard og Kjetil Kvist for deres arbeide med

                dette.”

Revisor Rune Rysstad gikk nøye gjennom regnskapet, og forklarte de

forskjellige føringer og tall. Nygaard stusset over at Nordbøes fond ikke

står som egen post i balansen. Dette blir gjort til neste år. Regnskapet

viser et  overskudd takket være private gaver til NNF, samt innsparing

ved leie av lokaler til julemøtet, som ble holdt privat. Flere betalende

medlemmer bidrar til at inntekt fra medlemsavgift har økt. Regnskapet

ble enstemmig vedtatt.

  1. Valg av styremedlemmer.

Christian Pedersen og Gunnar Thesen var på valg for 2 år. Valgkomiteen

innstilte på gjenvalg. Per Olav Engeset, som hadde trukket seg fra sitt

verv, ble av valgkomitéen  foreslått erstattet med Jon Buvik.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Per Olav Engeset ble av formannen takket for sin innsats i NNF’s styre

gjennom en årrekke, og fikk overrakt en blomsterbukett.

 

 

  1. Valg av revisor.

Rune Rysstad ble enstemmig gjenvalgt for 1 år.

Bernt Bertelsen foreslått som etterfølger til Kjell Ruud. Guttorm Egge

fortsetter for 2 år. Enstemmig vedtatt.

  1. Kjetil Kvist ble foreslått i stedet for Jon Chr. Christiansen, og Chr. Simensen ble foreslått gjenvalgt for en ny periode. Enstemmig vedtatt.
  2. Fastsettelse av kontingent. Styret foreslo uendret kontingent kr. 500,- Enstemmig vedtatt.
  3. Styrets forslag.

”Forslag til endring av foreningens statutter:

 

Medlemskap

Foreningens statutter §1.c, lyder:

 

Søknad om medlemskap skjer skriftlig. Med mindre styret anser innvilgelse av søknaden uaktuell, forelegges den på første ordinære medlemsmøte. Opptak finner sted på det nærmest påfølgende medlemsmøte, såfremt protester i mellomtiden ikke er fremkommet. Dersom et medlem av Foreningen ber om det, blir avvisningen av et medlemskapssøknad forelagt Foreningens generalforsamling, hvor det kreves 2/3 flertall for opptak av vedkommende søker. Når søknaden innvilges eller avslås, vises det kun til regelverket for opptak.

 

Dette har ikke vært praktiseres ikke i dag. Styret foreslår at dagens praksis tas inn i vedtektene. Forslag:

 

Søknad om medlemskap fremmes i medlemsmøte eller via Foreningens nettsider.

Søknaden behandles av Foreningens styre.  Avslås søknad om medlemskap kan avgjørelsen påklages til et medlemsmøte, etter at saken har vært kunngjort i medlemsbladet og på foreningens nettsider.

 

Ettersom det vil gå tid fra søknad til avgjørelse, og vi i dag har gitt adgang til  å by på auksjon allerede ved innmeldelse foreslår styret at første avsnitt av § 1.d, som i dag lyder:

Nye medlemmer får medlemsrettigheter ved innbetaling av innmeldingsavgift og kontingent.

Flyttes til § 1.c, og skal lyde:

Inntil søknaden er godkjent, har søkeren begrensede rettigheter: adgang til møter og å by på auksjoner. Etter godkjennelse og innbetaling av kontingent og eventuelle andre skyldigheter, har søkeren fulle medlemsrettigheter.

”Eventuelle andre skyldigheter” sikter på f.eks den situasjon at søker melder seg på et møte, byr på auksjon, men lar være å betale.

Nåværende § 1.d vil begynne med: Dersom  et medlem ikke har betalt, men står ellers uendret.

 

Generalforsamlingen

Denne skal etter §4.a avholdes i februar.  Styret har i flere år hatt problemer med å få all dokumentasjon ferdig til dette. Og foreslår at § 4a, annen setning som nå lyder:” Styret innkaller skriftlig til årlig ordinær generalforsamling, som holdes i februar måned”, endres til:

Styret innkaller skriftlig til årlig ordinær generalforsamling, som holdes innen 1. April.

Innkallingsbestemmelsen  § 4.c lyder:

”Innkalling til ordinær generalforsamling skjer så tidlig at et flertall av medlemmene må antas å ha mottatt den minst fire uker før møtedato. Innkallingen skal inneholde saksliste, innkomne forslag, samt styrets forslag til vedtak.”

 

Nå har vi innkallingen i NNTs februarnummer som skal komme ut 14 dager før møtet. Årsberetning har ofte kommet post festum, og regnskapet i beste fall utdelt i møtet. Styret ønsker å endre vedtektene slik at de blir praktiserbare, og foreslår:

”Dato og sted og agenda for generalforsamlingen kunngjøres i Foreningens medlemsblad senest 4 uker før møtedato.  Detaljert saksliste, herunder innkomne forslag  og styrets innstilling til disse legges ut på foreningens hjemmesider senest 4 uker før møtedato.  Årsberetning og revidert regnskap skal legges ut på hjemmesidene så snart de foreligger, og skal utdeles til gjennomsyn på generalforsamlingen.”

 

Forslaget er i overensstemmelse med dagens praksis, bortsett fra kravet til publikasjon på hjemmeside, som er nytt.

 

Styret

  • 6.b, første setning lyder:

Foreningens styre består av totalt 6-8 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Forslag: ”Foreningens styre består av 6 til 8 medlemmer, dertil kan velges inntil 2 suppleanter.”

Foreningen kan velge varamedlemmer om det trenges eller ønskes, men må ikke. Kodifisering av praksis uten at vi låser oss.

 

 Organisasjonsmedlemmer m.v.

Vedtektenes § 4f, lyder:

”Forslag om valg av korresponderende medlemmer, dvs. personer som gjennom forskning og formidlingsvirksomhet innenfor rammen av Foreningens formålsbestemmelse hr gjort seg særlig fortjent, samt forslag på æresmedlemmer, forelgges generalforsamlingen til avstemning og krever 3/4 av stemmene og vedkommendes egen aksept for å bli vedtatt.”

Bestemmelsen brukes ikke i dag. I stedet foreslås ny 4 f:

”Styret kan oppta korresponderende medlemmer ( dvs. personer som gjennom sin innsats for numismatikken har gjort seg særlig fortjent), institusjoner og lokalforeninger, jfr § 3a med rettigheter og plikter som bestemmes for de enkelte tilfelle. Opptak av medlemmer på slike særvilkår skal gjøres kjent gjennom årsberetningen.

Styret fremmer forslag om æresmedlemskap for generalforsamlingen.”

”Korresponderende medlem” er en egnet kategori for personer vi gjerne vil ha tilknyttet som bidragsytere til NNT eller av andre grunner. De får f.eks bladet, betaler ikke kontingent, men vil heller ikke ha stemmerett eller auksjonstilgang.

Institusjoner, museer, bibliotek og lignende, betaler kontingent og får bladet, ingen stemmerett eller auksjonsrett. Lokalforeninger, kontingent avtales for det enkelte tilfelle – avhengig av antall blad de skal få tilsendt, ingen stemme – normalt ingen auksjonsrett (opp til styret å bestemme for det enkelte tilfelle, men vi bør vel være konsekvente).

Det vil normalt være en selvfølge at potensielle æresmedlemmer spørres i forkant, men med endringen står styret fritt.

 

”Styrets forslag, gjengitt i NNT nr. 4 – 2014, ble enstemmig vedtatt; dog med den endring at § 1,c, første ledd – fikk tilføyet ”i brev” slik at bestemmelsen nå skal lyde:

”Søknad om medlemskap fremmes i brev, i medlemsmøte eller via Foreningens nettsider.”

Formålet med lovendringene har vært å bringe foreningens statutter i overensstemmelse med dagens praksis, og medlemskommunikasjon via nett.

 

  1. Eventuelle innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål som ble besvart av styrets medlemmer.

Deretter ble generalforsamlingen hevet.

Følg og lik! =)