Referat fra møte i NNF nr. 926, 29. august 2017

Det var 33 til stede på det første møtet etter sommerferien. Formannen åpnet møtet med å dele ut
medaljer til alle som hadde vært til stede på NNF-møtet 28. februar, da man feiret foreningens 90 års
jubileum.
Deretter fulgte en medaljeutdeling av mer utsøkt og høytidelig karakter. Schivekomiteen og NNFs
styre har vedtatt å tildele Schivemedaljen i sølv til to medlemmer, Gunnar Thesen og Christian J.
Simensen, for deres fremragende innsats gjennom mange år. Tildelingen til Thesen hang særlig
sammen med hans bok om Norges mynter i dansketiden, mens tildelingen til Simensen særlig ble
begrunnet med hans mange verdifulle publikasjoner om norsk middelaldernumismatikk. Kjetil Kvist
understreket på vegne av Schivekomiteen at utdeling av medaljen i sølv er noe som skjer svært
sjelden. Forrige gang det skjedde var i 1989, da den ble tildelt Bernhard F. Brekke. Sølvmedaljen til
Thesen ble høytidelig overrakt nå. Simensen hadde forfall, og denne overrekkelsen måtte derfor
utsettes til et senere møte. – De som ønsker å gjøre seg kjent med Schivemedaljen og utdelingene av
denne (sølv og bronse) siden den ble innstiftet i 1947, vil finne en fullstendig oversikt på Wikipedia.
Kveldens første innleder (ikke forhåndsvarslet) var Leif Asbjørn Nygaard, som hadde tilbudt seg å
redegjøre for sine vurderinger vedrørende regelverket for innførsel av antikke mynter. Dette er et
tema som opptar foreningen sterkt for tiden, og som derfor sto sentralt under det seminaret vi
inviterte til i forbindelse med NNU-møtet i Oslo 27.-28. mai 2017 (se NNF-Nytt nr. 3/2017). Nygaard
hadde på bakgrunn av sin egen brede erfaring som embetsmann med ansvar for import- og
eksportrelaterte saksområder foretatt en kritisk gjennomgang av det lovverk og den
forvaltningspraksis som gjelder ved innførsel av kulturminner generelt og antikke mynter spesielt.
Hans klare konklusjon var at den aktuelle forvaltningspraksis fremstår som usammenhengende og
vilkårlig og lite forenlig med det alminnelige legalitetsprinsippet, fordi en del påståtte inngreps- og
sanksjonsmidler mangler nødvendig lovhjemmel. Særlig viktig: De norske myndighetene mangler
hjemmel for å inndra importerte mynter. Det norske tollvesenet har heller ingen dekning for å kreve
såkalt «eksportlisens» fra utførselslandet.
Nygaards redegjørelse og hans oppsummerende råd til de samlere som opplever problemer med
urimelig forvaltningsadferd i importsaker, er inntatt som eget oppslag i bladet her, og det vises til
dette. Etter Nygaards redegjørelse fulgte flere engasjerte innlegg fra salen om opplevelser og
erfaringer på dette feltet. Formannen trakk derfor linjene til foreningens engasjement på mer
generell basis. Styret vil fortsette drøftelsene med sikte på en henvendelse til myndighetene.
Nygaard vil selvsagt bli trukket med i samtalene om dette.
Kveldens varslede foredragsholder var Kjetil Kvist, som foredro om «Augustus i august. Hvor
totalitært var egentlig hans regime?»
Augustus, eller Gaius Octavius som var hans egentlige navn (63 f.Kr. – 14 e.Kr.) er uløselig knyttet til
den romerske republikkens undergang og den påfølgende tids lett kamuflert overgang til et
keiserstyre. Augustus var en dreven og slu politiker som var uhyre nøye med hvordan hans egen rolle
og status ble fremstilt for offentligheten, både på mynter og i annen propagandasammenheng. Han
lot seg derfor fremstå forholdsvis beskjedent, i det han la hovedvekt på sin egen rolle som Cæsars
(adoptiv)sønn, som rikets øverste militære leder (imperator) og som dets første borger (princeps).
Dermed var det mulig å la illusjonen leve videre, i alle fall til en viss grad, om republikkens og

senatets fortsatte rolle, til tross for at Augustus styrte riket med jernhånd og tidvis med stor
brutalitet.
Kvist klarte ved hjelp av et utsøkt utvalg av myntfotos å illustrere dualismen i den styringsmodellen
som derved ble utviklet. Augustus var utvilsomt en uhyre effektiv politiker som bidro avgjørende til
Romerrikets enorme fremganger i denne tiden, både når det gjaldt militæroppbygging, infrastruktur
og økonomi. En hundre års fredsperiode (Pax romana) med blomstrende handel var i stor grad hans
verk, og han hadde for så vidt adskillig dekning for å presentere seg som «fedrelandets far».
Ettertidens sterkt idealiserte oppfatning av Augustus bør nok likevel også tilskrives hans hensynsløse
evne og vilje til å monopolisere historieskrivningen, blant annet ved å tilta seg æren for alle militære
seire samtidig som han sørget for å rydde alle konkurrenter og kritikere av banen.
Kvist avsluttet med å reise spørsmål om det finnes paralleller i dagens verden til Augustus og hans
måte å tilegne seg makt og å beholde den gjennom lang tid bl.a. ved bruk av et hemningsløst
propagandaapparat. Kvist svarte selv ja til dette, i det han viste til dagens Nord-Korea («Den
demokratiske folkerepublikken Korea») og dets lederfigurer Kim Il Sung og Kim Jong-il.
Formannen takket Kvist for et uhyre interessant og engasjerende foredrag.
Kveldens auksjon var helt og holdent viet til bøker fra NNFs bibliotek. Bakgrunnen for at styret har
åpnet for å selge ut disse, er at man har måttet erkjenne at foreningen neppe noensinne vil bli i stand
til å skaffe egne lokaler med egnet bibliotekplass. Å spre bøkene blant de mest interesserte
medlemmene fremstår derfor som en bedre løsning enn å fortsette med nytteløs «kjellerlagring».
Gunnar Thesen redegjorde kort for hva som finnes i boksamlingen og derfor kan ventes fremlagt på
senere auksjoner. En del trykksaker av begrenset verdi vil dessuten bli lagt ut i en kasse i Oslo
Myntgalleri, slik at NNF-medlemmer kan forsyne seg gratis etter «først til mølla-prinsippet».
Denne første bokauksjonen – med 40 loter, hvorav alle unntatt to ble solgt – innbrakte kr. 31.125.
Altså en god start på en fornuftig prosess!

Sverre Dyrhaug

Følg og lik! =)